Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Mylan"

J05AR03
 
 

Antiviralt middel mod HIV og HBV. Kombination af emtricitabin og tenofovirdisoproxil. Begge stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptaseTenofovirdisoproxil og emtricitabin hæmmer HBV-replikation. 

Anvendelsesområder

Behandling 

 • I kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV 1-inficerede voksne. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.
 • Af HIV 1-inficerede unge i alderen 12-18 år med NRTI-resistens eller -toksicitet, der udelukker brug af førstevalgspræparater.

 

Profylakse 

 • I kombination med god praksis for sikker sex før eksponering for at mindske risikoen for seksuelt erhvervet HIV 1-infektion hos meget udsatte voksne.


Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil. 

Doseringsforslag

Behandling 

 • Voksne og unge > 12 år med legemsvægt ≥ 35 kg. 1 tabl. 1 gang dgl.

 

Profylakse 

 • Voksne. 1 tabl. 1 gang dgl.

 

Nedsat nyrefunktion 

 

Bemærk: Bør ikke anvendes til unge < 18 år med nedsat nyrefunktion. 

 

GFR (ml/min.)  

Behandling af HIV-infektion  

Profylakse før eksponering  

50-60 

1 tabl. 1 gang dgl. 

Bør ikke anvendes 

30-49 

1 tabl. hver 2. dag 

Bør ikke anvendes 

< 30 

Bør ikke anvendes 

Bør ikke anvendes 

Beregn eGFR her:
Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bemærk: 

 • Tages bedst sammen med et måltid.
 • Tabletten kan evt. opløses i 1 dl postevand, appelsinjuice eller druesaft og indtages umiddelbart.
 • Ved opkastning inden for 1 time efter indtagelse af tabletten tages en ny tablet.
 • Glemt dosis kan tages ind til 12 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 12 år.

Kontraindikationer

 • Profylaktisk brug før eksponering ved ukendt eller positiv HIV 1-status.

Forsigtighedsregler

 • Profylakse mod smitte med HIV 1 før eksponering:
  • Virkningen er ikke altid effektiv.
  • Tidsinterval ind til opnåelse af profylaktisk virkning er ikke fastlagt.
  • Bør kun anvendes efter samlet strategi for profylakse af HIV 1-infektion, herunder brug af andre HIV 1-forebyggende foranstaltninger, fx konsekvent og korrekt brug af kondom, viden om HIV 1-status og regelmæssig test for andre seksuelt overførebare infektioner
 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed ved hepatomegali, hepatitis eller nedsat leverfunktion.
 • Unge 12-18 år
  • Pga. usikkerhed vedrørende langtidsvirkningen af tenofovirdisoproxilfumarat på knogler og nyrer skal der fastlægges individuel monitorerings- og opfølgningsplan.
 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 2-4 ugers behandling
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Bør ikke anvendes til profylakse ved nedsat nyrefunktion med GFR < 60 ml/min.
 • Bør ikke anvendes til behandling ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.) eller til patienter i hæmodialyse, da passende dosisreduktioner ikke er mulig med kombinationstabletter.
 • Ved moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-49 ml/min.) skal nyrefunktionen følges meget tæt.
 • Bør ikke anvendes samtidig med nefrotoksiske lægemidler, men hvis dette ikke kan undgås, skal nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • Anden behandling bør overvejes til patienter med osteoporose med høj risiko for frakturer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hypofosfatæmi**.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Smerter.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Neutropeni.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi.
Abnorme drømme, Søvnløshed.
Hudkløe, Hyperpigmentering*, Makulopapuløst hududslæt, Misfarvning af huden*, Pustuløst hududslæt, Urticaria.
Allergiske reaktioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Anæmi*.
Hypokaliæmi**.
Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse.
Angioødem.
Fanconis syndrom, Proksimal renal tubulopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Myopati, Osteomalaci.
Nefritis, Nefrogen diabetes insipidus, Nyresvigt, Renal tubulær nekrose.

* hos børn 

** kan forekomme som resultat af proksimal renal tubulopati 

 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • Ved kombination med atazanavir mindskes koncentrationen af atazanavir, hvorfor denne bør gives boosted med ritonavir.
 • Ved kombinationsbehandling med ritonavir eller cobicistat-boostet proteasehæmmer er rapporteret øget risiko for nyrefunktionspåvirkning. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Hos patienter med risikofaktorer for renal dysfunktion, som samtidig er i højdosisbehandling med NSAID, er set tilfælde af nyresvigt. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Data for tenofovirdisoproxil (mere end 3.200 1. trimester eksponerede) og emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-nukleosid- og nukleotid-RT-hæmmere. 
 • Emtricitabin: Nukleosid-RT-hæmmer. 
 • Tenofovirdisoproxil: 
  • Nukleotid-RT-hæmmer.
  • Intracellulært omdannes de til de aktive metabolitter.
  • Nukleosid- og nukleotid-analog med hepatitis B virus.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer.  

 

Emtricitabin: 

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær halveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Tenofovirdisoproxil: 

 • Er en prodrug af tenofovir.
 • Biotilgængelighed af tenofovir ca. 25%.
 • Samtidig indtagelse af et fedtrigt måltid øger AUC for tenofovir med ca. 40%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80% udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Må opbevares i højst 90 dage. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200+245 mg (kan dosisdisp.) 512465
30 stk. (blister)
7.858,90

Substitution

filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Truvada Gilead Sciences, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 245+200 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200+245 mg

Præg:
M, ETD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 9 x 19,8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...