Lidocain "Accord"

N01BB02
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer anvendelig til injektionsanalgesi. 

Anvendelsesområder

 • Lednings- og infiltrationsanalgesi
 • Epiduralanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg lidocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 1 år 

 • Lumbal sympatikusblokade 150-200 mg (15-20 ml).
 • Ledningsanalgesi af interkostalnerver (20-50 mg/nerve), fingre, tæer og penis 20-50 mg (2-5 ml).
 • Større nerver og nerveplekser 100-200 mg (10-20 ml).
 • Axillarisblokade 400 mg (40 ml).
 • Sakralanalgesi:
  • voksne 200-300 mg (20-30 ml)
  • børn 5 mg/kg legemsvægt (0,5 ml/kg).

Bemærk: 

 • Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under indlæggelse med ekg-overvågning.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Ældre
 • Børn under 4 år
 • Dårlig almentilstand
 • AV-blok
 • Nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Intravenøs indgift bør foregå under kontinuerlig ekg-overvågning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Bradykardi, Hypertension.
Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) CNS-toksicitet  (herunder kramper, synsforstyrrelser, talebesvær og bevidsthedstab).
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop, Respirationsdepression.
Arachnoiditis, Neuropati, Perifer neuropati.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Dobbeltsyn.
Ikke kendt Konfusion.
 • Bivirkningerne afhænger af stedet for indgift. 
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen.

Interaktioner

 • Fluvoxamin nedsætter clearance for lidocain med ca. 40% på grund af CYP1A2-hæmning, og en lignende effekt må forventes af andre potente CYP1A2-hæmmere som fx ciprofloxacin se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.
 • Propafenon kan hæmme omsætningen af lidocain og der er risiko for øget forekomst af CNS-bivirkninger. 
 • Samtidig indgift af i.v. lidocain og β-blokkere (propranolol, metoprolol) medfører øget plasmakoncentration og toksicitet af lidocain på grund af nedsat omsætningshastighed. 
 • Phenytoin kan forværre kardiotoksicitet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Lidocain fremkalder en reversibel ledningsimpulsblokade formentligt ved at nedsætte nervemembranpermeabiliteten for Na+ og K+. Lidocain hæmmer automati og ekscitabilitet i ventriklernes ledningssystem og virker derfor kun ved ventrikulære takyarytmier. I store doser hæmmes også impulsledningen. Lidocain har en beskeden negativ inotrop effekt. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Ved intravenøs injektion begynder virkningen efter 1-2 minutter, er maksimal efter 10 minutter.
 • Plasmahalveringstiden er kun 5-10 minutter, idet plasmakoncentrationen falder på grund af redistribution til vævene. Når ligevægt er opnået efter 1-3 "bolus"-injektioner, efterfulgt af kontinuerlig infusion, er plasmahalveringstiden af lidocain 1,5-3 timer.
 • Den effektive plasmakoncentration er 9-21 mikromol/l (2-5 mg/l). Koncentrationer over 21-26 mikromol/l (5-6 mg/l) giver risiko for toksiske reaktioner.
 • Fordelingsvolumen er ca. 1,3 l/kg.
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstiden forlænges ved sværere leverstase og sværere hjerteinsufficiens med reduceret minutvolumen.
 • Hos nyfødte er plasmahalveringstiden fordoblet.
 • Efter injektion (infiltration, nerveblok) indtræder den lokalanalgetiske virkning i løbet af 5-15 minutter og varer 1-2 timer afhængigt af vævets vaskularisering. Maksimal plasmakoncentration ses efter 15-30 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,0-5,5. 

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 578756
10 x 10 ml
179,30
 
 

Revisionsdato

2017-08-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...