Alecensa

L01XE36
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • ALK-positiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft.

Alectinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg alectinib.  

Doseringsforslag

Voksne. 600 mg 2 gange dgl.  

 

Bemærk

 • Tages i forbindelse med et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele, må ikke åbnes eller opløses.
 • Glemt dosis kan tages indtil 6 timer før næste dosis.
 • Dosisreduktion, pausering eller seponering ved toksicitet, se produktresumé.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion: Ingen erfaring ved moderat eller stærkt nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning.
Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ødemer.
Anæmi.
Forhøjet plasma-kreatinkinase, Myalgi.
Fotosensibilitet, Hududslæt.
Synsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Bradykardi.
Akut nefropati, Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatotoksicitet.
Interstitiel lungesygdom, Pneumonitis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: 

Se Antineoplastiske midler.  

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i 3 mdr. efter behandlingens ophør.  


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Alectinib er selektiv og potent hæmmer af ALK- og RET-tyrosinkinase. Hæmning medfører blokering af de efterfølgende signalveje, inklusive STAT 3 og PI3K/AKT og induktion af tumorcelledød. Den primære metabolit M4 har udvist tilsvarende potens og aktivitet. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Steady state nås efter 7 dage.
 • Absorptionen øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Fordelingsvolumen ca. 6,8 liter/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 32 timer for alectinib og ca. 31 timer for M4.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 150 mg 371826
224 stk. (blister)
53.674,50

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
ALE, 150 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 19,2
hårde kapsler 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. juni 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...