Carbidopa/levodopa "Fair-Med"

Udgået: 04.12.2017
N04BA02
 
 

Anvendelsesområder

Ikke-medikamentelt betinget parkinsonisme

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder: 

 • 12,5 mg carbidopa og 50 mg levodopa
 • 25 mg carbidopa og 100 mg levodopa. 

Doseringsforslag

 • Initialt 50 mg levodopa/12,5 mg carbidopa 3-4 gange i døgnet, som øges med 100 mg levodopa/25 mg carbidopa hver 3.-6. dag til optimal virkning
 • Sædvanligvis 400 mg levodopa/100 mg carbidopa - 800 mg levodopa/200 mg carbidopa fordelt på 3-6 daglige doser.
 • Det anbefales generelt, at dosis af levodopa holdes lavest muligt, og at der ikke stiles imod total symptomdæmpning, men imod en funktionsbedring, der tilgodeser patientens daglige behov.

 

 • Til ældre parkinsonpatienter anbefales lavere initialdoser (50% af ovenstående) og forsigtigere dosisstigning. Dette er særligt vigtigt, hvis der er betydende kognitive forstyrrelser, eller hvis patienten tidligere har haft konfusionstilstand.

 

Bemærk: 

 • Behovet for individuel dosistilpasning er stort, og slutdosis kan undtagelsesvis nå op på 1.600 mg levodopa dgl.
 • Delekærven i tablet 12,5 mg/50 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Det anbefales, at carbidopa/levodopa indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis der forekommer gastro-intestinale gener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage carbidopa/levodopa sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Gastro-intestinale gener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Kontraindikationer

 • Svær hjerte-, lever- eller nyreinsufficiens
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • Aktuel apopleksi
 • Snævervinklet glaukom
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO A-hæmmere (moclobemid).
 • Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede.
 • En kombination af MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med levodopa/carbidopa.
 • Patienter med alvorlige renale, hepatiske eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme)
 • Patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet (der kan være indikation for behandling af patienter under 25 år, fx med diagnosen dopa-responsiv dystoni).

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • Alvorlige lungesygdomme
 • Astma
 • Ved tidligere ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • Kramper
 • Tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning.
 • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
 • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt.
 • Kardiovaskulær funktion bør kontrolleres ved mistanke om påvirkning af nævnte organer.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Palpitationer.
Dyskinesier.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Diarré*, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Ortostatisk hypotension**.
Brystsmerter.
Abnorme drømme, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Paræstesier, Somnolens, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning.
Arytmier, Flebitis, Hypertension.
Agranulocytose.
Demens, Hyperseksualitet***, Ludomani***, Malignt neuroleptikasyndrom, Psykose.
Alopeci.
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Uvarslede søvnanfald.
Ikke kendt Dopaminergt dysreguleringssyndrom*****.
Malignt melanom****, Planocellulært karcinom****.

* De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

  

** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

  

*** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

  

***** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Interaktioner

 • Alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Kombinationen af selektive MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
 • På grund af synergisme øger levodopa den kardiotoksiske effekt af tricykliske antidepressiva.
 • Sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
 • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa. Antikolinergika må ikke seponeres brat, når behandling med levodopa-præparater påbegyndes, da det kan tage noget tid, før virkningen af levodopa sætter ind.
 • Ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere, som kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Dosisreduktion af levodopa-præparatet kan blive nødvendig.
 • Dopamin D2-receptor antagonister (fx visse antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen af levodopa-præparatet. Omvendt kan levodopa også nedsætte effekten af antipsykotika. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af disse lægemidler.
 • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
 • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
 • Levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
 • Hos patienter med motoriske fluktuationer bør levodopa indtages 30 minutter før et proteinrigt måltid.
 • Anvendelse af levodopa/carbidopa sammen med lægemidler (fx tetrabenazin), der vides at hæmme den neurale ophobning af dopamin og andre monoaminer, tilrådes ikke. 
 • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og antiglobuliner (bl.a. Coombs test) og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Overdosering kan føre til alvorlige hjertearytmier, konfusion samt hyperkinesier, der kan afdæmpes med fx haloperidol 2-5 mg i.m. Kan evt. gentages efter 20-30 min. 

Farmakokinetik

 • Levodopa passerer blod-hjerne barrieren og decarboxyleres til dopamin i hjernen og ekstracerebralt.
 • Ekstracerebralt dannet dopamin passerer ikke blod-hjerne barrieren.
 • Carbidopa hæmmer den ekstracerebrale omdannelse af levodopa til dopamin.
 • Tabletter. Maksimal plasmakoncentration af levodopa opnås efter 1-4 timer.
 • Plasmahalveringstid for carbidopa skønnes at være ca. 2 timer, fuldstændig udskillelse af carbidopa ses efter ca. 7 timer.

Indholdsstoffer

Carbidopatabletter  12,5+50 mgtabletter  25+100 mg
Levodopatabletter  12,5+50 mgtabletter  25+100 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Quinolingult (E104) : tabletter 12,5+50 mg, tabletter 25+100 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 12,5+50 mg (kan dosisdisp.) 183546
100 stk. (blister)
Udgået 04-12-2017
(B) tabletter 25+100 mg (kan dosisdisp.) 150036
100 stk. (blister)
Udgået 20-11-2017

Substitution

tabletter 25+100 mg
Sinemet MSD, Carbidopa, Levodopa, tabletter 100+25 mg
Sinemet Plus (Parallelimport), Carbidopa, Levodopa, tabletter 100+25 mg
 
tabletter 12,5+50 mg
Sinemet 12,5/50 MSD, Carbidopa, Levodopa, tabletter 50 mg + 12,5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  12,5+50 mg

Præg:
C, 17
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5 x 9,7
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Tabletter  25+100 mg

Præg:
C, 19
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...