Ketipinor

N05AH04
 
 

2. generations antipsykotikum med nogen sedativ effekt. Dibenzothiazepinderivat. Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

 • Skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger, evt. psykomotorisk uro og excitation.
 • Behandling af moderat til svær manisk episode samt moderat til svær depressiv episode ved bipolar lidelse.
 • Forebyggelse af manisk eller depressiv episode ved bipolar lidelse, hvor quetiapin tidligere har haft effekt.
 • Som supplerende behandling af depressive episoder ved unipolar depression hvor monoterapi med et antidepressivum ikke har været tilstrækkeligt.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg eller 400 mg quetiapin (som fumarat). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt. 

 

Skizofreni 

 • Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Den normale vedligeholdelsesdosis er 400-800 mg 1 gang dgl.
 • Sikkerhedsstudier har vist, at det er forsvarligt at øge dosis til 1200 mg i døgnet.


Manisk episode 

 • Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Normal effektiv dosis er i intervallet 400-800 mg i døgnet.
 • Sikkerhedsstudier har vist, at det er forsvarligt at øge dosis til 1200 mg i døgnet.


Depressiv episode ved bipolar lidelse 

 • Voksne < 65 år. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter kan dosis titreres afhængig af effekt til maksimalt 600 mg i døgnet.


Forebyggelse af manisk eller depressiv episode ved bipolar lidelse
Sædvanligvis samme dosis som anvendt ved sidste episode. 

 

Supplerende behandling ved unipolar depression 

 • Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 50 mg, 3. dag: 150 mg og 4. dag: 150 mg. Hvis nødvendigt kan dosis øges til 300 mg dgl.


Til ældre og ved nedsat leverfunktion 

 • Initialt 50 mg dgl. Dosis øges med 50 mg dgl. Supplerende behandling ved unipolar depression. 1.-3. dag: 50 mg, 4. dag: 100 mg og 8. dag: 150 mg. Den lavest effektive dosis ned til 50 mg dgl. bør anvendes. Hvis nødvendigt kan dosis fra dag 22 øges til 300 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Seponeres gradvist over 1-2 uger pga. risiko for seponeringssymptomer (bl.a. søvnløshed, opkastning og svimmelhed).
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mulig øget risiko for bivirkninger.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Bør ikke indtages samtidigt med mad og tages mindst 1 time før et måltid.

Kontraindikationer

Samtidig administration af CYP3A4-hæmmere (fx HIV-proteasehæmmere, azoler, erythromycin, clarithromycin, nefazodon). 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære og cerebrovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Øget risiko for søvnapnø (fx samtidig brug af CNS-deprimerende midler, overvægt)
  • Misbrugsrisiko (misbrug er forekommet)
  • Tidligere suicidal adfærd.
 • Pga. den antikolinergiske virkning af den aktive metabolit norquetiapin forsigtighed ved bl.a. tidligere snævervinklet glaukom, forhøjet intraokulært tryk eller urinretention.
 • QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum. Bmi og taljemål bør følges.
 • Opmærksomhed på infektionssymptomer og andre tegn på neutropeni. Behandlingen skal seponeres ved et neutrofiltal < 1,0 x 109/l.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • Depressive episoder: I starten af behandlingen kan ses øget risiko for suicidal adfærd. Hos unge under 25 år er der generelt set en øget risiko for suicidal adfærd.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Personalet opdager ikke, at patient får tablet i stedet for depottablet i 10 dage. Forværring af fysisk og psykisk tilstand.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning.
Mundtørhed.
Anæmi, Nedsat HDL.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Døsighed, Ekstrapyramidale gener, Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Temperaturstigning, Øget appetit.
Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Ortostatisk hypotension, Palpitationer, Perifere ødemer, Takykardi.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Hyperglykæmi, Hyperprolaktinæmi, Thyroideapåvirkning.
Abnorme drømme, Dysartri, Irritabilitet, Suicidale tanker eller adfærd.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Forlænget QT-interval*.
Trombocytopeni.
Diabetes mellitus, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Kramper, Synkope, Tardive dyskinesier.
Hypersensitivitet  (herunder allergiske hudreaktioner).
Seksuelle forstyrrelser, Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotermi.
Ileus, Pancreatitis, Tarmobstruktion.
Dyb venetrombose.
Agranulocytose.
Metabolisk syndrom.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Priapisme.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Forværring af diabetes.
Rhabdomyolyse.
Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Ekstrapyramidale gener er set ved korttidsbehandling af depressive episoder. Hyppigheden synes øget ved samtidig behandling med lithium.
 • Somnolens er set i løbet af de første 2 uger og forsvinder normalt ved fortsat behandling.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Der er forekommet alvorlig neutropeni og quetiapin skal seponeres ved et neutrofiltal < 1,0 x 109/l.
 • I sjældne tilfælde kan årelang behandling med antipsykotika fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • En række bivirkninger er set med øget hyppighed hos børn og unge under 18 år, bl.a. hyperprolaktinæmi og synkope.

Interaktioner

 • Quetiapins metabolisme reduceres kraftigt af lægemidler, der hæmmer CYP3A4. Samtidig indgift af azoler øger således koncentrationen af quetiapin. En lignende effekt må forventes ved samtidig administration af andre potente CYP3A4-hæmmere, herunder HIV-proteasehæmmere, erythromycin og grapefrugtjuice. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Carbamazepin og phenytoin nedsætter plasmakoncentrationen af quetiapin.
 • Den antikolinerge virkning af andre midler med antikolinerg effekt (fx antihistaminer og antiparkinsonmidler) kan potenseres.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

Der er data for mere end 5.000 1. trimester-eksponerede graviditeter uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Quetiapin er et 2. generations antipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10% på grund af betydelig førstepassage-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af ca. 6 timer for depottabletter.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer for quetiapin og ca. 12 timer for norquetiapin.
 • Mindre end 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Patienter, hvor dosering 1 gang daglig med depotformulering af quetiapin er nødvendig. 
 • Supplerende behandling ved depression, hvor supplerende behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
 • Velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et antipsykotikum/ antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 498408
10 stk. (blister)
73,65 58,92
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 418144
100 stk. (blister)
60,45 4,84
(B) depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 574462
30 stk. (blister)
63,05 5,60
(B) depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 448265
100 stk. (blister)
102,10 2,72
(B) depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 386574
100 stk. (blister)
95,45 1,91
(B) depottabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 146020
10 stk. (blister)
260,00 34,67
(B) depottabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 384498
100 stk. (blister)
214,55 2,86
(B) depottabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 586049
100 stk. (blister)
302,65 3,03

Substitution

depottabletter 50 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin, depottabletter 50 mg
 
depottabletter 150 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin, depottabletter 150 mg
 
depottabletter 200 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin, depottabletter 200 mg
 
depottabletter 300 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin, depottabletter 300 mg
 
depottabletter 400 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin, depottabletter 400 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  50 mg

Præg:
50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 50 mg
 
 
 

Depottabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 13,4
depottabletter 150 mg
 
 
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 15,1
depottabletter 200 mg
 
 
 

Depottabletter  300 mg

Præg:
300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 18,2
depottabletter 300 mg
 
 
 

Depottabletter  400 mg

Præg:
400
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 20,6
depottabletter 400 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...