Atozet

C10BA05
 
 

Middel til sænkning af total-kolesterol. Kombination af ezetimib, som hæmmer absorptionen af kolesterol, og atorvastatin, et statinderivat. 

Anvendelsesområder

 • Tillægsbehandling til diæt ved familiær og non-familiær hyperkolesterolæmi eller kombineret hyperlipidæmi, som ikke kan kontrolleres med et statin alene eller for at opnå forenklet behandling hos patienter, der behandles med en kombination af atorvastatin og ezetimib.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 10 mg ezetimib og 10 mg atorvastatin
 • 10 mg ezetimib og 20 mg atorvastatin
 • 10 mg ezetimib og 40 mg atorvastatin
 • 10 mg ezetimib og 80 mg atorvastatin.

Doseringsforslag

Voksne  

Individuel dosering i området 10 mg/10 mg - 10 mg/80 mg dgl. Dosisjusteringer med mindst 4 ugers interval. 

 

Bemærk:  

Erfaring savnes vedr. børn. 

Kontraindikationer

 • Aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse > 3 gange øvre normalgrænse (ULN) af ukendt årsag.
 • Samtidig behandling med glecaprevir/pibrentasvir, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

Risiko for hyperglykæmi 

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for diabetes-II (DM-II).
 • DM-II disponerede patienter bør monitoreres nøje.

 

Risiko for leverpåvirkning 

 • Forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug.
 • Bør på grund af manglende erfaring ikke anvendes til patienter med moderat til svær leverinsufficiens (Child Pugh 7-15).
 • Plasma-aminotransferaser bør måles før behandling, regelmæssigt under behandlingen samt ved tegn på leverpåvirkning.
 • Dosisreduktion eller seponering ved aminotransferaser over 3 gange øverste normalgrænse.

 

Risiko for muskelpåvirkning (herunder rhabdomyolyse) 

 • Forsigtighed ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse.
 • Kreatinkinase måles før behandlingen ved hypotyroidisme, nedsat nyrefunktion, tidligere muskel- eller leversygdom, familiær forekomst af arvelig muskelsygdom, stort alkoholforbrug samt ved risiko for øget plasmakoncentration af atorvastatin. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke startes.
 • Ved uforklarede muskelsmerter, -kramper og -svaghed, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normalgrænse, må behandlingen ikke genoptages. Hvis muskelsymptomerne forsvinder og kreatinkinaseniveauet normaliseres, kan behandlingen genoptages med lavest mulige dosis og under monitorering.
 • Ved kreatinkinase over 10 gange øverste normalgrænse samt ved mistanke om rhabdomyolyse seponeres atorvastatin.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré.
Myalgi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Bradykardi, Dyspnø, Ødemer.
Artralgi, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Depression, Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke kendt Cholecystitis, Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens, Pancreatitis.
Hypertension.
Trombocytopeni.
Gynækomasti, Hyperglykæmi, Hypoglykæmi.
Myopati, Myositis, Rhabdomyolyse, Seneruptur.
Hukommelsesbesvær, Neuropati.
Alopeci, Alvorlige hudreaktioner  (herunder Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse).
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Høretab, Synsforstyrrelser, Tinnitus.

Tilfælde af interstitiel lungesygdom og immunmedieret nekrotiserende myopati er set ved behandling med statiner. 

Interaktioner

 • Atorvastatin metaboliseres via CYP3A4, og inhibitorer af dette enzym kan øge koncentrationen af atorvastatin med øget risiko for myopati. Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere (fx ciclosporin, clarithromycin, itraconazol, ritonavir) bør om muligt undgås - er samtidig behandling nødvendig, bør dosisjustering af atorvastatin overvejes, se endvidere nedenfor. Forsigtighed bør udvises ved samtidig behandling med moderate hæmmere.
  Induktorer af CYP3A4 (fx perikon, rifampicin) kan påvirke plasmakoncentrationen af atorvastatin. Ved kombination med rifampicin bør midlerne tages samtidig.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Atorvastatin er et substrat for p-glykoprotein (P-gp). Samtidig behandling med glecaprevir/pibrentasvir er kontraindiceret pga. glecaprevirs hæmning af p-glykoprotein (P-gp) (AUC for atorvastatin kan øges med faktor 8).
 • Atorvastatin er også substrat for BCRP og samtidig behandling med midler, som hæmmer BCRP kan øge koncentrationen.
 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50%, hvorfor atorvastatin og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Risikoen for myopati øges ved samtidig brug af andre midler, der kan medføre myopati, så som fibrater - kombination med gemfibrozil bør helt undgås.
 • Ved samtidig brug af fusidin kan der ses øget risiko for rhabdomyolyse. Atorvastatin-behandlingen bør pauseres ved behandling med systemisk fusidin og først genoptages 7 dage efter sidste fusidindosis.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med colchicin, da myopati er forekommet.
 • Ved eksisterende behandling med coumarin antikoagulantia anbefales kontrol af INR før behandling med atorvastatin, i starten af behandlingen samt ved dosisændringer eller seponering.
 • Samtidig indtagelse af store mængder grapefrugtjuice frarådes.

 

Dosisnedsættelse 

Ved kombination med en række midler, bør dosis af atorvastatin ikke overstige bestemte niveauer, på grund af øget risiko for bl.a. myopati: 

 • Ciclosporin; højst anbefalede atorvastatindosis er 10 mg dgl.
 • Elbasvir og grazoprevir; højst anbefalede atorvastatindosis er 20 mg dgl.
 • Clarithromycin, darunavir, erythromycin, fosamprenavir, itraconazol, lopinavir, ritonavir, saquinavir; generel lavere atorvastatindosis anbefales.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Atorvastatin: Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Stoffet øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet. 

 

Ezetimib: Selektiv hæmmer af den intestinale absorption af kolesterol og lignende plantesteroler. Virker i tyndtarmens børstesøm. 

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

 

Atorvastatin: 

 • Biotilgængelighed efter oral indgift ca. 12% pga. førstepassage-metabolisme i leveren (virkningsstedet for stoffet).
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til aktive metabolitter, som hovedsageligt udskilles via galden med fæces.
 • Ca. 70% af virkningen skyldes de aktive metabolitter.

 

Ezetimib: 

 • Absorberes hurtigt.
 • Konjugeres i tyndtarm og i lever til farmakologisk aktivt ezetimibglucuronid.
 • Plasmahalveringstid for ezetimib og ezetimibglucuronid ca. 22 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.
 • Enterohepatisk cirkulation forekommer.

Indholdsstoffer

Atorvastatinfilmovertrukne tabletter  10+10 mgfilmovertrukne tabletter  10+20 mgfilmovertrukne tabletter  10+40 mgfilmovertrukne tabletter  10+80 mg
Ezetimibfilmovertrukne tabletter  10+10 mgfilmovertrukne tabletter  10+20 mgfilmovertrukne tabletter  10+40 mgfilmovertrukne tabletter  10+80 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10+10 mg, filmovertrukne tabletter 10+20 mg, filmovertrukne tabletter 10+40 mg, filmovertrukne tabletter 10+80 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 10+10 mg, filmovertrukne tabletter 10+20 mg, filmovertrukne tabletter 10+40 mg, filmovertrukne tabletter 10+80 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10+10 mg, filmovertrukne tabletter 10+20 mg, filmovertrukne tabletter 10+40 mg, filmovertrukne tabletter 10+80 mg

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10+10 mg (kan dosisdisp.) 186867
30 stk. (blister)
458,90
(B) filmovertrukne tabletter 10+20 mg (kan dosisdisp.) 163354
30 stk. (blister)
461,60
(B) filmovertrukne tabletter 10+40 mg (kan dosisdisp.) 395539
30 stk. (blister)
469,35
(B) filmovertrukne tabletter 10+80 mg (kan dosisdisp.) 192644
30 stk. (blister)
473,60
(B) filmovertrukne tabletter 10+10 mg (kan dosisdisp.) 492815
90 stk. (blister)
1.245,35
(B) filmovertrukne tabletter 10+20 mg (kan dosisdisp.) 155246
90 stk. (blister)
1.253,40
(B) filmovertrukne tabletter 10+40 mg (kan dosisdisp.) 179557
90 stk. (blister)
1.276,70
(B) filmovertrukne tabletter 10+80 mg (kan dosisdisp.) 405823
90 stk. (blister)
1.289,50

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10+10 mg

Præg:
257
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,2 x 12,9
filmovertrukne tabletter 10+10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10+20 mg

Præg:
333
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,9 x 14,6
filmovertrukne tabletter 10+20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10+40 mg

Præg:
337
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 16,8
filmovertrukne tabletter 10+40 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10+80 mg

Præg:
357
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 19,2
filmovertrukne tabletter 10+80 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...