Dolatramyl

Udgået: 01.01.2018
N02AX02
 
 

Dual action agonist. Syntetisk opioid med monoaminerge egenskaber. 

Anvendelsesområder

Moderate til stærke smerter

Depottabletter kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadolhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. Initialt 50-100 mg 2 gange dgl. stigende efter behov til 150-200 mg 2 gange dgl.

Nedsat nyrefunktion 

GFR 10-30 ml/min.: Doseringsintervallet bør forlænges. 

 

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

  

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  


Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges, deles eller knuses.

Kontraindikationer

 • Svær lever- og nyreinsufficiens
 • Ubehandlet epilepsi
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed til ældre og til bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lever-, nyre- eller lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Tendens til krampeanfald eller epilepsi i anamnesen
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling. Tramadol er ikke-ækvipotent med morphin. Det blev ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tramadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og overflyttes til intensiv afdeling.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling. Tramadol er ikke-ækvipotent med morphin. Det blev ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tramadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og overflyttes til intensiv afdeling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Døsighed, Hovedpine.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Bronkospasme, Hypertension.
Angst, Hallucinationer, Konfusion, Koordinationsbesvær, Kramper, Paræstesier, Synkope, Tremor.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sløret syn.
Ikke kendt Hypoglykæmi.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere (fx isocarboxazid) kan medføre alvorlige bivirkninger, mindst 14 dages interval anbefales mellem dosering af disse farmaka. 
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Ved samtidig behandling med carbamazepin øges omsætningshastigheden af tramadol med ca. 50%.
 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika og psykofarmaka med sederende effekt.
 • Risiko for kramper øges ved samtidig behandling med lægemidler, der nedsætter krampetærsklen.
 • Kan forstærke virkningen af orale antikoagulantia.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 1.400 1. trimester-eksponerede med en misdannelsesrate på ca. 3% uden noget sikkert mønster - disse data er alene fra det svenske medicinske fødselsregister uden oplysning om doser og behandlingsvarighed. Respirationsdepression og abstinenssymptomer hos barnet har været meddelt ved eksponering sent i graviditeten. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger før forventet fødsel. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: I et studie af 75 mødre, som fik mindst 4 doser tramadol på 100 mg efter kejsersnit, beregnedes en relativ vægtjusteret dosis på 2% for tramadol og 0,6% for den aktive metabolit. Der var ingen bivirkninger blandt de ammede børn. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).
Ved indtag på grund af akutte smerter (fx lændehold) kan donor tappes efter karantæne på 2 døgn. Ved fast dagligt forbrug må donor ikke tappes.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med virkning på μ-,δ- og қ-opioidreceptorerne i CNS med en størst affinitet til μ-receptorerne. Hæmmer den neuronale genoptagelse af noradrenalin samt øger frigivelsen af serotonin. I analgetiske doser ses ingen respirationsdeprimerende virkning eller virkning på den gastro-intestinale mobilitet. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-6 timer.
 • Steady state efter 30-36 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til en aktiv og flere inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-6 timer (5-10% af befolkningen er langsomme omdannere af tramadol).
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletterne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Virkningsvarighed 8-12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 139043
20 stk. (blister)
Udgået 01-01-2018
(AP4) depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 589882
100 stk. (blister)
Udgået 01-01-2018
(AP4) depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 438252
100 stk. (blister)
Udgået 01-01-2018
(AP4) depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 431840
100 stk. (blister)
Udgået 01-01-2018

Substitution

depottabletter 100 mg
Nobligan Retard Grünenthal, Tramadol, depottabletter 100 mg
Tradolan Retard Nordic Drugs, Tramadol, depottabletter 100 mg
Tramadol Retard "Actavis" Actavis, Tramadol, depottabletter 100 mg
Tramadol Retard "Hexal" HEXAL, Tramadol, depottabletter 100 mg
 
depottabletter 150 mg
Nobligan Retard Grünenthal, Tramadol, depottabletter 150 mg
Tradolan Retard Nordic Drugs, Tramadol, depottabletter 150 mg
Tramadol Retard "Actavis" Actavis, Tramadol, depottabletter 150 mg
Tramadol Retard "Hexal" HEXAL, Tramadol, depottabletter 150 mg
 
depottabletter 200 mg
Nobligan Retard Grünenthal, Tramadol, depottabletter 200 mg
Tradolan Retard Nordic Drugs, Tramadol, depottabletter 200 mg
Tramadol Retard "2care4" (Parallelimport), Tramadol, depottabletter 200 mg
Tramadol Retard "Actavis" Actavis, Tramadol, depottabletter 200 mg
Tramadol Retard "Hexal" HEXAL, Tramadol, depottabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  100 mg

Præg:
TM1, M
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
depottabletter 100 mg
 
 
 

Depottabletter  150 mg

Præg:
TM2, M
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 7,1 x 11,6
depottabletter 150 mg
 
 
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
TM3, M
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 7,9 x 14,7
depottabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...