Klopoxid "Takeda"

N05BA02
 
 
Anxiolytikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 10 mg (delekærv) eller 25 mg chlordiazepoxid. 

Doseringsforslag

Angst- og urotilstande 

Individuelt. 

 • Voksne. Sædvanligvis 10-40 mg fordelt på 3-4 doser.
 • Ældre. 5 mg 2-4 gange dgl.
 • Børn over 6 år. 5 mg 2-4 gange dgl., evt. stigende til 10 mg 2-3 gange dgl.

Bemærk: 

 • Dosisreduktion ved nedsat leverfunktion. Halv dosis ved stærkt nedsat nyrefunktion.

 

Alkoholabstinens i ambulant regi 

Ved behandling af alkoholabstinenssymptomer er der store individuelle forskelle i behovet for abstinensmedicin. Traditionelt aftrappes i et fast skema over 8 eller 10 dage afhængig af begyndelsesdosis (20-25 mg 4 gange dgl. henholdsvis 50 mg 4 gange dgl.).  

Det vigtigste er, at patienten ikke får abstinenssymptomer under aftrapningen. Man må derfor have kontakt med patienten hyppigt, evt. dagligt, i starten af abstinensbehandlingen (patienten skal tilses af læge inden for de første 24 timer) og være forberedt på at justere doseringen.  

Mange patienter har tidligere prøvet abstinensbehandlinger og det er altid en god ide, at spørge til effekt og dosis ved disse og bruge det som udgangspunkt ved nuværende behandling. 

Ældre: Nedsat dosis, evt. til halvdelen. 

 

Ukompliceret alkoholabstinens (ved indlæggelse) 

Sædvanligvis påbegyndes behandlingen med 100-200 mg efter behov. Til ikke-kendte patienter (uden udtalte abstinenssymptomer) startes med 50-100 mg. Til kendte patienter med svære symptomer kan startes med 200 mg. 

Patienten observeres af plejepersonale hver time. 

 

Patienten tilses og vurderes af læge ved: 

 • Behov for over 600 mg i løbet af første døgn
 • Temperaturstigning
 • Symptomer på Delerium Tremens
 • Ændringer i den kliniske tilstand (herunder at søvn ikke kan opnås eller symptomer på apnø).

Bemærk: 

 • Er det nødvendigt med doser over 600 mg i døgnet, bør muligheden for interkurrent lidelse overvejes.
 • Temperaturforhøjelse til 38,5°C og derover bør give mistanke om infektion.

Seponering

Angst og Uro: Bør ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

 • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning
 • Søvnapnø
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Porfyri
 • Svær leverinsufficiens (se dog forsigtighedsregler)
 • Myasthenia gravis kan forværres.

Forsigtighedsregler

 • Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug eller svære personlighedsforstyrrelser.
 • Forsigtighed ved:
  • Nedsat leverfunktion
  • Stærkt nedsat nyrefunktion
  • Muskelsvaghed
  • Depression.
 • Ved alkoholabstinens doseres efter virkning, ved leverinsufficiens må man evt. regne med lavere dosering.
 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Normalt anbefales en behandlingsperiode på højst 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser, og der kræves hyppig monitorering af dosiseffekt.
 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Balanceforstyrrelser, CNS-depression  (ataksi, muskelsvaghed, sedation), Hovedpine, Svimmelhed, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hukommelsesbesvær.
Impotens.
Sjældne (0,01-0,1%) Respirationsdepression.
Angst, Konfusion, Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, angst, hallucinationer).
Meget sjældne (< 0,01%) Kolestase, Levercellenekrose.
Fotosensibilitet.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Paradokse psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.

Interaktioner

 • Omsætningshastigheden nedsættes af disulfiram.
 • Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer, clonidin samt opioider. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt frarådes benzodiazepiner, da der er usikkerhed omkring risikoen for uønsket fosterpåvirkning.
Der er data for ca. 1.300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Irritative seponeringssymptomer og sedation er set ved eksponering sent i graviditeten. 
Kortvarig lavdosisbehandling er næppe af betydning. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave- tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås inden for 30 minutter til 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. N-desmethyldiazepam, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstiden for chlordiazepoxid er 10-48 timer og for N-desmethyldiazepam op til flere døgn.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 086928
100 stk.
255,20 7,66
(A) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 570042
50 stk.
250,00 6,00

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Risolid TEVA, Chlordiazepoxid, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 25 mg
Risolid TEVA, Chlordiazepoxid, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 10
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...