Galantamin "2care4"

Udgået: 28.08.2017
N06DA04
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Tertiær alkaloid. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, demens med Lewy Body og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til moderat grad. Andre årsager til demens skal være udelukket ved relevante undersøgelser, herunder CT (eller MR)-scanning af hjernen. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 8 mg galantamin (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 8 mg om morgenen i forbindelse med et måltid. Efter 4 ugers behandling kan dosis øges til 16 mg dgl., og evt. efter yderligere 4 ugers behandling til 24 mg dgl. 

Nedsat leverfunktion. (Child-Pugh 7-9). Initialt 8 mg hver 2. dag i 1 uge. Derefter 8 mg dgl. i 4 uger. Maksimal døgndosis 16 mg. 

 

Bemærk: 

 • Patienten bør have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.
 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne må ikke tygges eller knuses

Kontraindikationer

Terminal nyreinsufficiens (GFR <10 ml/min) eller stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh > 9), da erfaring savnes. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved ulcussygdomme, ved obstruktiv lungesygdom samt ved krampetendens.
 • Patienter med syg sinusknudesyndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet, fx sino-atrialt eller atrio-ventrikulært blok, bør observeres nøje.
 • Behandlingen seponeres ved tegn på alvorlige hudreaktioner.
 • Bør ikke anvendes ved urinvejsobstruktion.
 • Patientens vægt bør følges, da behandling med kolinesterasehæmmere kan øge risikoen for vægttab (NB: gastro-intestinale bivirkninger er hyppigst ved oral behandling).

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl For høj initialdosis. Der blev fejlagtigt ordineret 8 mg x 2 i stedet for 8 mg x 1. Forværring af atrieflimren.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi.
Bradykardi, Hypertension, Rhinitis.
Muskelkramper.
Depression, Hallucinationer, Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed, Synkope, Tremor.
Ikke almindelige (0,1-1%) AV-blok, Hypotension, Supraventrikulær ekstrasystoli.
Dehydrering.
Muskelsvaghed.
Paræstesier.
Allergiske reaktioner.
Sløret syn, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Ikke kendt Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.

Kvalme og opkastning ses oftest ved dosisøgning. 

Interaktioner

 • På grund af de farmakodynamiske virkninger bør galantamin ikke gives samtidig med andre lægemidler med kolinerg virkning.
 • Plasmakoncentrationen af galantamin øges ved samtidig indgift af paroxetin (ca. 40%) og fluoxetin, begge hæmmere af CYP2D6, samt erythromycin (ca. 12%), hæmmer af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved andre CYP2D6- og CYP3A4-hæmmere. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Galantamin kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Kolinergt toksidrom. Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2% samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Selektiv, kompetitiv og reversibel hæmmer af acetylkolinesterase. Virker desuden ved at modulere præsynaptiske nicotinreceptorer medførende en øget aktivitet i det kolinerge system. Virker overvejende centralt. Forbedrer kognitive funktioner samt patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift ca. 90%.
 • Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionshastigheden uden at påvirke absorptionsfraktionen.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne, ca. 20% i form af uomdannet substans.
 • Der er lineær kinetik i dosisintervallet 8-32 mg dgl.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 4 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patienten har moderat til svær Alzheimers demens, Lewy Body demens eller Parkinsons sygdom med demens
 • Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri, og andre demenssygdomme (specielt reversible demenstilstande) skal være udelukkede, bl.a. ved CT-scanning
 • Patienten har uacceptable bivirkninger af donepezil eller kan af anden grund ikke anvende donepezil.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde depotkapsler 8 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 129133
30 stk. (blister)
Udgået 2017-08-28 00:00:00

Substitution

hårde depotkapsler 8 mg
Galantamin "Krka" KRKA, Galantamin, hårde depotkapsler 8 mg
Galantamin "Orion" Orion Pharma, Galantamin, hårde depotkapsler 8 mg
Galantamin "Stada" STADA Nordic, Galantamin, hårde depotkapsler 8 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde depotkapsler  8 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
hårde depotkapsler 8 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...