Azithromycin "Actavis"

Udgået: 28.08.2017
J01FA10
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af azithromycinfølsomme bakterier, fx: 

 • Øvre- og nedre luftvejsinfektioner
 • Hud- og bindevævsinfektioner
 • Infektioner med Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp. og Legionella spp.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg azithromycin (som dihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 45 kg 

 • Sædvanligvis
  • Totaldosis 1.500 mg givet som:
   • 500 mg 1 gang i døgnet i 3 døgn
    eller
   • 500 mg det første døgn efterfulgt af 250 mg 1 gang i døgnet i de efterfølgende 4 døgn.
 • Chlamydia urethritis og cervicitis
  • 1.000 mg som engangsdosis.
 • Urogenital infektion med Mycoplasma genitalium
  • Initialt 500 mg 1 gang dgl. i 1. døgn.
  • Derefter 250 mg 1 gang dgl. i 4 dage.


Bemærk: 

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Samtidig behandling med sekalealkaloider.

Forsigtighedsregler

 • Stærkt nedsat nyrefunktion
 • Stærkt nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Agranulocytose.
Nedsat serum-bicarbonat.
Artralgi.
Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Hepatitis, Oral candidiasis.
Dyspnø, Pneumoni, Ødemer.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Forhøjet serum-bicarbonat, Hyperchloridæmi, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypernatriæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Artritis, Rygsmerter.
Nervøsitet, Somnolens.
Ansigtsødem, Dermatitis, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Candidiasis, Infektioner.
Metroragi, Nyresmerter, Testikelsygdom, Vaginitis.
Høretab, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase, Leverpåvirkning.
Agitation.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose.
Allergiske reaktioner, Angioødem, Hypersensitivitet.
Ikke kendt Fulminant hepatitis, Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens, Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Arytmier, Forlænget QT-interval, Hypotension, Torsades de pointes-takykardi.
Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Forværret myasthenia gravis.
Aggressivitet, Angst, Delirium, Hallucinationer, Hyperaktivitet, Hypæstesi, Kramper, Synkope.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis.

Interaktioner

 • Azithromycin kan muligvis øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Azithromycin kan øge koncentrationen af lovastatin. Kombination bør undgås.
 • Absorptionen af azithromycin hæmmes ved samtidig indgift af antacida.
 • Azithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Azithromycin kan øge koncentrationen af:
  • ciclosporin
  • pimozid
  • tacrolimus
  • muligvis digoxin.
 • Forsigtighed ved administration af lægemidler, der forlænger QT-intervallet, fx amiodaron og andre klasse IA og III antiarytmika samt ved behandling med warfarin.
 • Azithromycin kan øge forekomsten af bivirkninger under behandling med rifabutin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mindst 1.800 eksponerede gravide, heraf 900 1. trimester-eksponerede, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den vægtjusterede dosis er ca. 5%, og barnet vil tilføres doser, som er væsentlig under anbefalede terapeutiske doser. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes.
 • Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Alle grampositive kokker, således på:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus
  • Gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • Enkelte små gramnegative stave, således på:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter jejuni
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi
  • Desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Mycoplasma genitalium
   • Chlamydophila psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydophila pneumoniae.
 • Da der er total krydsresistens mellem alle makroliderne, anvendes erythromycin til følsomhedsbestemmelse.

Farmakokinetik

 • Azithromycin er syrestabilt. 
 • Efter oral indgift er biotilgængeligheden ca. 35%.
 • Efter indgift af 500 mg nås maksimal plasmakoncentration på 0,4 mikrogram/ml i løbet af 2-3 timer. 
 • Azithromycin fordeler sig hurtigt i organismen. Det trænger ind i cellerne og ophobes intracellulært, især i leukocytter og makrofager, hvor koncentrationen kan blive op til 100 gange plasmakoncentrationen. Fra disse celler udskilles det langsomt til interstitielrummet. Fordelingsvolumen er derfor stort (20-30 l/kg). Dette er medvirkende til den relativt lave plasmakoncentration, hvilket kan være et problem ved behandling af infektioner med samtidig sepsis. 
 • Ved gentagen indgift af 500 mg dgl. i 3-5 dage stiger den maksimale plasmakoncentration kun til 0,6 mikrogram/ml. 
 • Efter i.v. infusion af 500 mg nås maksimal plasmakoncentration på 1,14 mikrogram/ml og minimal plasmakoncentration på 0,18 mikrogram/ml. 
 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren. 
 • Terminal plasmahalveringstid 2-4 dage. 
 • Ca. 50% udskilles uomdannet med galden og ca. 12% gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg 496001
2 stk. (blister)
Udgået 2017-08-28 00:00:00

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,7 x 17,9
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...