Fluxstatin

Udgået: 15.01.2018
C10AA04
 
 
Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat.

Anvendelsesområder

 • Hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, hvor diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt.
 • Forebyggende til patienter med høj risiko for kardiovaskulære hændelser, som supplement til reduktion af andre risikofaktorer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 40 mg fluvastatin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

Individuelt efter behandlingsmål og respons.
Initialt 20-80 mg som enkeltdosis. Dosis justeringer efter mindst 4 ugers behandling. Ved forebyggelse af kardiovaskulære hændelser anbefales normalt 80 mg dgl. 

 

Børn over 9 år og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi 

Initialt 20 mg dgl. Dosis kan øges med intervaller på mindst 6 uger til højst 80 mg dgl. 

Bemærk: 

 • Kapslerne bør synkes hele.
 • Bør ikke anvendes til børn under 9 år.

Kontraindikationer

Aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag.

Forsigtighedsregler

Kapslerne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut). 

 

Risiko for hyperglykæmi 

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for diabetes-2.
 • Diabetes-2 disponerede patienter bør monitoreres nøje.

 

Risiko for udvikling af myopati og rhabdomyolyse 

 • Ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse bør kreatinkinase måles før behandlingen. Hvis kreatinkinaseniveauet er stærkt forhøjet (> 5 x øverste normalgrænse) bør behandling ikke startes.
 • Ved uforklarlige muskelsmerter, muskelsvaghed eller muskelømhed, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, og ved forøgede kreatinkinasekoncentrationer (mere end 5 gange øverste normale grænse) skal behandlingen seponeres.

 

Risiko for leverpåvirkning 

 • Forsigtighed ved tidligere leversygdom eller stort alkoholforbrug.
 • Ved tegn på leversvigt, skal seponering overvejes.
 • Plasma-aminotransferaser bør måles før behandling, efter 1 måneds behandling og ca. halvårligt derefter.
 • Stoffet seponeres, hvis aminotransferaser overstiger 3 gange øverste normalgrænse.

Bivirkninger

Korttidsbivirkninger er få og sjældne.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hovedpine, Søvnløshed.
Sjældne (0,01-0,1%) Muskelsvaghed, Myopati.
Allergiske reaktioner  (herunder urticaria og hududslæt).
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Pancreatitis.
Vasculitis.
Trombocytopeni.
Myositis, Rhabdomyolyse.
Dysæstesi, Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati.
Ansigtsødem, Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Interstitiel lungesygdom.
Immunmedieret nekrotiserende myopati*.
Erektil dysfunktion.

* Kan vedvare eller opstå efter endt behandling. 

Interaktioner

 • Rifampicin kan øge omsætningen af fluvastatin og nedsætte AUC for fluvastatin med ca. 50%. Dosisjustering af fluvastatin kan være nødvendig.
 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50%, hvorfor fluvastatin og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Fluconazol øger AUC for fluvastatin med ca. 80%, og kombinationen bør anvendes med forsigtighed (øget opmærksomhed på muskelbivirkninger).
 • Ciclosporin kan øge AUC for fluvastatin med en faktor 2. Monitorering af kreatinkinase anbefales.
 • Tilfælde af blødning er set ved kombination med warfarin. INR bør kontrolleres ved behandlingsstart og seponering af fluvastatin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (12 timers karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Stoffet øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift 20-30% på grund af førstepassage-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 0,5 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren.
 • Plasmahalveringstid 1,5-3 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galde og fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Der er klausuleret tilskud til patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 40 mg  (Orifarm) 439629
100 stk. (blister)
Udgået 15-01-2018

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde kapsler  40 mg  (Orifarm)

Præg:
FST, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Brun
Mål i mm: 6,7 x 19,3
hårde kapsler 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...