Bisoprolol "Orifarm"

C07AB07
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg (delekærv) bisoprololfumarat. 

Doseringsforslag

Hypertension og forebyggelse af angina pectoris 

 • Voksne. Individuelt. 5-10 mg dgl. i én dosis om morgenen.
 • Dosis kan evt. øges til 20 mg dgl.

    

Hjerteinsufficiens 

 • Voksne. Initialt 1,25 mg (2,5 mg) dgl.
 • Herefter øges dosis over uger-måneder til højst 10 mg dgl.
 • Bisoprolol må først adderes til gængs standardterapi, efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.   

    

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosis bør halveres ved stærkt nedsat nyre- og leverfunktion.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Kontraindikationer

 • Svær astma og KOL
 • Sinoatrialt blok
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Kardiogent shock
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk
 • Alvorlig perifer, okklusiv arteriel sygdom eller alvorlige former for Raynauds syndrom
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Metabolisk acidose.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Igangværende desensibiliteringsbehandling.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Claudicatio intermittens, Hypotension, Kolde hænder og fødder, Raynauds syndrom.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Bronkospasme, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser, Ortostatisk hypotension.
Artropati, Muskelsvaghed.
Depression, Kramper.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Hypertriglyceridæmi, Hypoglykæmi.
Hallucinationer, Synkope.
Systemisk lupuslignende syndrom.
Erektil dysfunktion.
Høretab.
Meget sjældne (< 0,01%) Alopeci, Forværring af psoriasis.
Conjunctivitis.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Mefloquin må kun gives med stor forsigtighed sammen med β-blokkere.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin kan i kombination med β-blokkere forværre hjertesvigt ved at nedsætte den centrale sympatiske tonus.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Bisoprolol blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 3 timer.
 • Plasmahalveringstid ved normal nyre- og leverfunktion er 9-12 timer.
 • Ved sværere nyre- og leverfunktionsnedsættelse er der fundet plasmahalveringstider på henholdsvis 27 timer og 21 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 087737
30 stk. (blister)
32,00 4,27

Substitution

tabletter 2,5 mg
Bisoprolol "Actavis" Actavis, Bisoprolol, tabletter 2,5 mg
Bisoprolol "Krka" KRKA, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Bisoprolol "Orion" Orion Pharma, Bisoprolol, tabletter 2,5 mg
Stromolol Amneal Nordic, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 6,6
tabletter 2,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-04-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...