Gabapentin "Pfizer"

N03AX12
 
 

Anvendelsesområder

 • Monoterapi (12 år og derover) eller supplerende behandling (6 år og derover) af fokale epileptiske anfald. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Perifere neuropatiske smerter, fx smertefuld diabetisk og postherpetisk neuropati.
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg (delekærv) gabapentin. 

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 300 mg gabapentin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • 1. dag 300 mg 1 gang dgl.
 • 2. dag 300 mg 2 gange dgl.
 • 3. dag 300 mg 3 gange dgl.
 • Derefter 300-400 mg 3-4 gange dgl. Døgndosis kan evt. øges til 1,8-4,8 g fordelt på 3 doser afhængig af effekt.

 

Børn 6-12 år 

 • Initialdosis 10-15 mg/kg legemsvægt/døgn
 • Optrappes til 25-35 mg/kg legemsvægt/døgn over en periode på 3 døgn.
 • Doser op til 50 mg/kg legemsvægt/døgn kan anvendes fordelt på 3 doser.

 

Ved nedsat nyrefunktion samt til ældre reduceres dosis: 

Nyrefunktion
GFR
(ml/min.)
 

Total døgndosis
(mg/dg)
 

Dosering
(mg)
 

> 60
30-60
15-30
< 15 

1.200
600
300
150 

400 mg x 3
300 mg x 2
300 mg x 1
300 mg hver 2. dag 

Seponering eller skift til anden behandling bør foretages gradvis over mindst 1 uge for at undgå risiko for anfaldsprovokering.

Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Bemærk: Kapslerne skal synkes hele. 

Forsigtighedsregler

 • Behandling med gabapentin er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker eller -adfærd.
 • Forsigtighed anbefales ved anvendelse hos patienter med tidligere psykoser.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Overdosering. Initialbehandling med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) mod neuropatiske/kroniske smerter uden hensyn til optrapningsregime. Påvirket bevidsthed (tungt sovende).
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Indlæggelse. Bevidstløshed.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Træthed.
Ataksi, Svimmelhed, Søvnighed.
Virale infektioner.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Nedsat eller øget appetit, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Tandkødsbetændelse, Tandmisdannelser.
Dyspnø, Hoste, Hypertension, Perifere ødemer, Pharyngitis, Rhinitis, Vasodilatation.
Leukopeni.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Aggressivitet, Angst, Depression, Dyskinesier, Følelsesmæssig labilitet, Gangforstyrrelser, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Konfusion, Koordinationsbesvær, Kramper, Nervøsitet, Paræstesier, Søvnløshed, Talebesvær, Tankeforstyrrelser, Tremor, Ændrede reflekser.
Acne, Ansigtsødem, Hudkløe, Hududslæt, Purpura.
Infektioner.
Impotens.
Dobbeltsyn, Nystagmus, Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Hyperglykæmi.
Agitation, Bevidsthedssvækkelse, Faldtendens, Hypokinesi, Kognitiv dysfunktion.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Respirationsdepression.
Hypoglykæmi.
Bevidsthedstab.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Idiopatisk pneumonitis.
Trombocytopeni.
Gynækomasti, Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Bevægeforstyrrelser, Hallucinationer.
Alopeci, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Akut nyresvigt, Seksuelle forstyrrelser.
Tinnitus.

Interaktioner

 • Morphin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40%. Forsigtighed tilrådes ved samtidig brug af opioider.
 • Antacida, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter absorptionen af gabapentin. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Anvendes efter rådgivning fra speciallæge. Der er data for ca. 600 eksponerede, heraf omkring 300 i monoterapi. Disse data tyder ikke på en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Et materiale rapporterer en øget hyppighed af lav fødselsvægt.
Se endvidere Epilepsi hos voksne


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes meget få data for udskillelse i modermælk. Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Gabapentin binder sig til α2δ-underenheden af de spændingsafhængige calciumkanaler, hvorved bl.a. frisætningen af glutamat, noradrenalin og substans-P hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Efter oral indgift af 300 mg er biotilgængeligheden ca. 60%.
 • Biotilgængeligheden er uafhængig af samtidig fødeindtagelse, men falder ved stigende dosering.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-3 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 300 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 300 mg
Andre:
Lactose : hårde kapsler 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 593568
100 stk. (blister)
148,15 4,44
(B) hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 509494
100 stk. (blister)
53,70 3,22

Substitution

filmovertrukne tabletter 600 mg
Gabapentin "2care4" (Parallelimport), Gabapentin, filmovertrukne tabletter 600 mg
Gabapentin "Teva" TEVA, Gabapentin, filmovertrukne tabletter 600 mg
Neurontin Pfizer, Gabapentin, filmovertrukne tabletter 600 mg
 
hårde kapsler 300 mg
Gabamed Mylan, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabapentin "Orifarm" Orifarm Generics, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabapentin "PCD" STADA Nordic, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabapentin "Sandoz" Sandoz, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabaratio TEVA, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
NT, 16
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
G, 5027
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
hårde kapsler 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...