Fludarabinphosphat "Pharmachemie"

L01BB05
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit. Fluorsubstitueret purinanalog. 

Anvendelsesområder

 • Kronisk B-celle lymfatisk leukæmi hos patienter med tilstrækkelig knoglemarvsreserve. Førstelinjebehandling med fludarabinfosfat bør kun anvendes til patienter med symptomer eller tegn på progressiv sygdom.

Fludarabinfosfat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg fludarabinphosphat (svarende til 39,05 mg fludarabin). 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg/m2 legemsoverflade/døgn i 5 døgn, gives i.v. enten som bolus eller som infusion over 30 min. Doseringen gentages hver 28. dag. Den optimale behandlingstid afhænger af respons og tolerabilitet, men i reglen anvendes ca. 6 behandlingsserier. Ved nedsat nyrefunktion med GFR 30-70 ml/min. skal dosis reduceres med op til 50%. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.

Advarsel: Koncentrat til injektions- og infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.)
 • Hæmolytisk anæmi.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion, knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Der bør foretages regelmæssig kontrol af blodstatus.
 • Ved behov for blodtransfusion under eller tæt efter behandlingen skal patienten have bestrålet blod, idet der er risiko for transfusionsrelateret graft versus host-sygdom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hoste.
Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Nedsat appetit.
Stomatitis.
Ødemer.
Knoglemarvsdepression, Myelodysplastisk syndrom, Myeloid leukæmi.
Perifer neuropati.
Hududslæt, Mucositis.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tumorlysesyndrom.
Gastro-intestinal blødning, Leverpåvirkning.
Dyspnø, Lungefibrose, Pneumoni.
Hæmolytisk anæmi, Trombocytopenisk purpura.
Konfusion.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop.
Agitation, Koma, Kramper.
Hudkræft, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Blindhed, Neuritis optica.
Ikke kendt Cerebral hæmoragi, Pulmonal blødning.
Leukoencefalopati, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Hæmoragisk cystitis.

  

Interaktioner

Den terapeutiske effekt af fludarabinfosfat kan nedsættes af dipyridamol eller andre hæmmere af adenosin-optagelse. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Fludarabinfosfat er en prodrug. Det defosforyleres hurtigt til nukleosidet arabinosyl-2-fluoroadenin (2F-Ara-A), som derefter aktiveres intracellulært til det aktive trifosfat, 2-fluoro-ara-ATP (2F-Ara-ATP). Denne metabolit er en kraftig hæmmer af DNA-syntesen og medfører også reduktion af RNA og proteinsyntesen. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration af 2F-Ara-A nås i løbet af få minutter.
 • Eliminationen er trifasisk med plasmahalveringstider på hhv. 5 minutter, 1-2 timer og 10-30 timer.
 • Koncentrationen af 2F-Ara-ATP i leukæmiske lymfocytter ved kronisk lymfatisk leukæmi er maksimal 3-4 timer efter infusion over 30 minutter af 20-50 mg fludarabinfosfat/ m2.
 • Den intracellulære halveringstid er ca. 23 timer med stor individuel variation. De leukæmiske celler kumulerer og tilbageholder 2F-Ara-ATP sammenlignet med normale celler.
 • 40-60% udskilles gennem nyrerne i form af 2F-Ara-A.
 • Nedsat nyrefunktion resulterer i langsommere udskillelse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af fludarabinfosfat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Tilberedning af injektions-/infusionsvæske 

Den nødvendige dosis trækkes op i en sprøjte. 

Til intravenøs bolusinjektion fortyndes dosis med 10 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 

Til intravenøs infusion fortyndes dosis med 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og kan derefter infunderes intravenøst over ca. 30 min.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig opløsning er holdbar i 5 dage i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 25 mg/ ml 101205
2 ml
1.793,25
 
 

Revisionsdato

2016-06-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...