Duofaxin

Udgået: 18.12.2017
N06AX16
 
 
Antidepressivum. Serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 75 mg eller 150 mg venlafaxin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Depression, generaliseret angst, socialfobi
Initialt 75 mg 1 gang dgl. Ved behov kan dosis efter 2 uger øges til 150 mg 1 gang dgl. Dosis kan optitreres med 75 mg pr. døgn med mindst 4 dages mellemrum til maksimalt 375 mg pr. døgn ved svær depression og 225 mg pr. døgn ved moderat depression, generaliseret angst eller socialfobi. Herefter reduceres gradvist til den ønskede dosis.

Panikangst
Initialt 37,5 mg 1 gang dgl. Dosis øges efter 4-7 dage til 75 mg 1 gang dgl. Efter yderligere 2 uger kan dosis optitreres med 75 mg pr. døgn til maksimalt 225 mg 1 gang dgl.

Bemærk: 

 • Ved mild til moderat nedsat leverfunktion og ved nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min. bør døgndosis reduceres med 50%.
 • Stærk nedsat leverfunktion: Begrænset erfaring - dosisnedsættelse med over 50% bør overvejes.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Dosis bør tages i forbindelse med et måltid.
 • Præparatet bør ikke anvendes til børn.


Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Kontraindikationer

Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation.
Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt.
En evt. behandling med MAO-hæmmere må først indledes 7 dage efter seponering af venlafaxin. 

Forsigtighedsregler

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år er både set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Forsigtighed ved:
  • Tidligere krampetendens
  • Forhøjet intraokulært tryk
  • Risiko for akut snævervinklet glaukom
  • Blødningstendens (pga. risiko for nedsat trombocytfunktion)
  • Nedsat nyrefunktion med GFR 30-70 ml/min. (dosisreduktion på 50% anbefales ved GFR < 30 ml/min.)
  • Tidligere mani
  • Hypertension eller anden hjertelidelse. Kontrol af blodtryk anbefales.
 • QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Kontrol af serum-kolesterol kan overvejes ved langvarig behandling.
 • Risiko for hypoglykæmi hos patienter med diabetes mellitus.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Hovedpine, Sedation, Svimmelhed, Søvnløshed.
Øget svedtendens  (herunder nattesved).
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Kuldegysninger, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab, Vægtøgning.
Diarré, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Dyspnø, Hypertension, Palpitationer, Takykardi.
Hedeture, Hyperkolesterolæmi.
Abnorme drømme, Agitation, Akatisi, Depersonalisering, Gaben, Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier, Tremor, Øget muskeltonus.
Hudkløe, Hududslæt.
Anorgasme, Ejakulationsforstyrrelser, Erektil dysfunktion, Hyppig vandladning, Menoragi, Metroragi, Nedsat libido, Urinretention, Vandladningsbesvær.
Akkommodationsbesvær, Pupildilatation, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Leverpåvirkning.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Apati, Balanceforstyrrelser, Derealisation, Dyskinesier, Hallucinationer, Hypomani, Koordinationsbesvær, Mani, Myokloni, Synkope.
Alopeci, Fotosensibilitet, Purpura.
Angioødem.
Inkontinens.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Eosinofil pneumoni, Forlænget QT-interval*, Interstitiel lungesygdom, Torsades de pointes-takykardi*, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Pancytopeni.
Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Delirium, Dystoni, Malignt neuroleptikasyndrom, Serotoninsyndrom.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Glaukom.
Meget sjældne (< 0,01%) Blødning  (fra slimhinder), Blødningstendens, Trombocytopeni.
Hyperprolaktinæmi.
Tardive dyskinesier.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 • Serotoninsyndrom (se SSRI) og malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kan forekomme. Risikoen forøges ved samtidig anvendelse af serotonerge midler, midler, der svækker serotonins metabolisme (MAO-hæmmere) og dopaminantagonister.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnløshed kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Kan forstærke den antikoagulerende virkning af warfarin.
 • Samtidig brug af naturlægemidler, der indeholder perikon, bør undgås på grund af risiko for serotonerg potensering.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 1200 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Irritative seponeringssymptomer er set hos nyfødte. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. En øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel (odds ratioer omkring 1,5-2,0) synes beskrevet for de fleste antidepressiva. Confounding by indication, såvel som øget forekomst af andre risikofaktorer, kan være en medvirkende forklaring.
Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 6%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer (SNRI). Hæmmer genoptaget af neurotransmitterne noradrenalin og serotonin ved at blokere henholdsvis noradrenalin transport proteinet (NET) og serotonin transport proteinet (SERT). Mængden af noradrenalin og serotonin uden for nervecellen øges derved. Pga. hæmningen af NET øges desuden mængden af dopamin i det præfrontale cortex. Venlafaxin hæmmer SERT i højere grad end NET - særligt ved lavere doser. Den aktive hovedmetabolit desmethylvenlafaxin er en kraftigere hæmmer af NET end venlafaxin, men hæmmer dog stadig SERT kraftigst. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen, men undergår betydelig førstepassage-metabolisme i leveren via CYP2D6 til den ækvipotente hovedmetabolit, O-desmethylvenlafaxin og to mindre aktive metabolitter, N-desmethylvenlafaxin og N,O-didesmethylvenlafaxin.
 • Depottabletterne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration af venlafaxin og O-desmethylvenlafaxin nås efter ca. 6 timer, henholdsvis ca. 9 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for ca. 3 døgn.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer for venlafaxin og ca. 11 timer for O-desmethylvenlafaxin.
 • 1-10% udskilles uomdannet gennem nyrerne, ca. 30% som O-desmethylvenlafaxin.
 • Der er ikke påvist sammenhæng mellem plasmakoncentrationen og kliniske effekter.
 • Bivirkningerne synes at være dosisafhængige.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 509359
28 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) depottabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 088697
98 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 184356
28 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 038305
98 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017

Substitution

depottabletter 75 mg
Efexor Depot Pfizer, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "1A Farma" 1A Farma, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "2care4" (Parallelimport), Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Actavis" Actavis, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Bluefish" Bluefish, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Hexal" HEXAL, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Krka" KRKA, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Medical Valley" Medical Valley, Venlafaxin, depottabletter 75 mg
Venlafaxin "Orion" Orion Pharma, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
Venlafaxin "Stada" STADA Nordic, Venlafaxin, hårde depotkapsler 75 mg
 
depottabletter 150 mg
Efexor Depot Pfizer, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "1A Farma" 1A Farma, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "2care4" (Parallelimport), Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Actavis" Actavis, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Bluefish" Bluefish, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Hexal" HEXAL, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Krka" KRKA, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Medical Valley" Medical Valley, Venlafaxin, depottabletter 150 mg
Venlafaxin "Orion" Orion Pharma, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
Venlafaxin "Stada" STADA Nordic, Venlafaxin, hårde depotkapsler 150 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 7,5
depottabletter 75 mg
 
 
 

Depottabletter  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,5 x 9,5
depottabletter 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...