Levodopa/Benserazid "Teva"

N04BA02
 
 

Anvendelsesområder

Ikke-medikamentelt betinget parkinsonisme

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa, 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa eller 50 mg benserazid (som hydrochlorid) og 200 mg levodopa. 

Doseringsforslag

 • Initialt 50 mg levodopa/12,5 mg benserazid 3-4 gange i døgnet, øges med 100 mg levodopa/25 mg benserazid hver 3.-6. dag til optimal virkning, sædvanligvis 400 mg levodopa/100 mg benserazid - 800 mg levodopa/200 mg benserazid fordelt på 3-6 daglige doser.
 • Det anbefales generelt, at dosis af levodopa holdes lavest muligt, og at der ikke stiles imod total symptomdæmpning, men imod en funktionsbedring, der 
  tilgodeser patientens daglige behov.

  Bemærk:
 • Til ældre parkinsonpatienter anbefales lavere initialdoser (50% af ovenstående) og forsigtigere dosisstigning. Dette er særlig vigtigt, hvis der er betydende kognitive forstyrrelser, eller hvis patienten tidligere har haft konfusionstilstand.
 • Det anbefales, at levodopa/benserazid indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis der forekommer gastrointestinale gener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage levodopa/benserazid sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Gastrointestinale gener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • Snævervinklet glaukom
 • Psykiske sygdomme med psykotisk islæt
 • Akutte psykoser og konfusionstilstande
 • Kroniske depressioner
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid). Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede. En kombination af selektive MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med Levodopa-Benserazid "Teva".
 • Patienter med alvorlige renale, hepatiske eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme)
 • Patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet (der kan være indikation for behandling af patienter under 25 år fx med diagnosen dopa-responsiv dystoni).

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • Alvorlige lungesygdomme
 • Astma
 • Ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • Kramper
 • Tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning.
 • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
 • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt. 
 • Kardiovaskulær funktion bør kontrolleres ved mistanke om påvirkning af nævnte organer.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Nedsat appetit.
Diarré*, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Ekg-forandringer, Ortostatisk hypotension**.
Agitation, Angst, Depression, Dyskinesier, Hallucinationer, Hovedpine, Konfusion, Svimmelhed, Søvnløshed.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier.
Sjældne (0,01-0,1%) Malignt neuroleptikasyndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Uvarslede søvnanfald.
Ikke kendt Gastro-intestinal blødning.
Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Dopaminergt dysreguleringssyndrom*****, Hyperseksualitet***, Ludomani***, Tvangsspisning***.
Erytem, Malignt melanom****, Planocellulært karcinom****.

* De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

  

** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

  

*** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

 

***** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Interaktioner

 • Alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid). Kombinationen af MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
 • På grund af synergisme øger levodopa den kardiotoksiske effekt af tricykliske antidepressiva.
 • Sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
 • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa. Antikolinergika må ikke seponeres brat, når behandling med levodopa-præparater påbegyndes, da det kan tage noget tid, før virkningen af levodopa sætter ind.  
 • Ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere, som kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Dosisreduktion af levodopa-præparatet kan blive nødvendig. 
 • Dopamin D2-receptor antagonister (fx visse antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen af levodopa-præparatet. Omvendt kan levodopa også nedsætte effekten af antipsykotika. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af disse lægemidler.
 • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
 • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
 • Levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
 • Hos patienter med motoriske fluktuationer bør levodopa indtages 30 minutter før et proteinrigt måltid.
 • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og antiglobuliner (bl.a. Coombs test) og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Overdosering kan føre til alvorlige hjertearytmier, konfusion samt hyperkinesier, der kan afdæmpes med fx haloperidol 2-5 mg i.m. Kan evt. gentages efter 20-30 min. 

Farmakodynamik

 • Symptomer på parkinsonisme er forbundet med mangel på dopamin i de basale hjerneganglier.
 • Da levodopa efter oral indgift hurtigt decarboxyleres og omdannes til dopamin (der ikke passerer blod-hjernebarrieren), er det kun en mindre mængde uomdannet levodopa, som når centralnervesystemet.
 • Derfor kræves der store doser levodopa med regelmæssige intervaller for at opnå adækvat terapeutisk effekt, og dette er ofte fulgt af mange bivirkninger, af hvilke nogle kan henføres til dopamins dannelse i det ekstracerebrale væv (fx hjertearytmier).
 • Benserazid, som ikke passerer blod-hjernebarrieren, hæmmer den ekstracerebrale decarboxylering af levodopa, overvejende i den intestinale mucosa, og dermed gøres større mængder levodopa tilgængelige for transport igennem blod-hjernebarrieren for omdannelse til dopamin intracerebralt.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25%.
 • Levodopa passerer blod-hjerne barrieren og decarboxyleres til dopamin i hjernen og ekstracerebralt. Ekstracerebralt dannet dopamin passerer ikke blod-hjerne barrieren.
 • Benserazid hæmmer den ekstracerebrale omdannelse af levodopa til dopamin.
 • Maksimal plasmakoncentration af levodopa opnås efter 1-4 timer efter indtagelse af konventionelle tabletter.
 • Ca. 70% af benserazid absorberes fra mave-tarmkanalen og passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid for benserazid skønnes at være ret kort, men metabolitter kan ses i blodet indtil 48 timer efter indtagelsen.

Indholdsstoffer

Benserazidhårde kapsler  50+12,5 mghårde kapsler  100+25 mghårde kapsler  200+50 mg
Levodopahårde kapsler  50+12,5 mghårde kapsler  100+25 mghårde kapsler  200+50 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : hårde kapsler 50+12,5 mg, hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 50+12,5 mg, hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 50+12,5 mg, hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 50+12,5 mg, hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 50+12,5 mg (kan dosisdisp.) 123775
100 stk.
115,65 13,88
(B) hårde kapsler 100+25 mg (kan dosisdisp.) 123787
100 stk.
123,50 7,41
(B) hårde kapsler 200+50 mg (kan dosisdisp.) 123798
100 stk.
241,65 7,25

Substitution

hårde kapsler 100+25 mg
Madopar "125" Roche, Benserazid, Levodopa, tabletter 100+25 mg
 
hårde kapsler 200+50 mg
Madopar "250" Roche, Benserazid, Levodopa, tabletter 200+50 mg
 
hårde kapsler 50+12,5 mg
Madopar "62,5" Roche, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50+12,5 mg

Præg:
BL, 62.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Grå
hårde kapsler 50+12,5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  100+25 mg

Præg:
BL, 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink, Blå
hårde kapsler 100+25 mg
 
 
 

Hårde kapsler  200+50 mg

Præg:
BL, 250
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun, Blå
hårde kapsler 200+50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...