Methotrexat "Sandoz"

L04AX03
 
 
Cytostatikum. Folsyreantagonist.

Anvendelsesområder

 • Bredt spektrum af maligne lidelser, især mammacancer, blærecancer, choriokarcinomer, hoved-halscancer, lymfomer og leukæmier
 • Reumatoid artritis, psoriasis og andre immuninflammatoriske sygdomme.

Methotrexat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg methotrexat. 

Doseringsforslag

Psoriasis og reumatoid artritis 

5 - 25(30) mg 1 gang ugentlig

 

Onkologisk behandling
Forskellige doseringsskemaer anvendes. I lavdosisområdet gives 10-40 mg/m2 legemsoverflade 1-2 gange ugentlig, i reglen kombineret med andre cytostatika. Behandlingen styres under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt af nyrefunktionen. 


Bemærk: 

 • Methotrexat kan kombineres med 1 mg folsyre dgl. eller 5-10 mg pr. uge, undtagen på methotrexatdagen. Derved nedsættes risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.
 • Ved nedsat nyrefunktion (GFR 20-50 ml/min.) skal dosis reduceres med 50%.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her:

Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 20 ml/min.)
 • Alkoholmisbrug
 • Alvorlige akutte og kroniske infektioner
 • Immundefekter og alvorligt nedsat knoglemarvsfunktion, anæmi, leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni, som ikke skyldes ledsygdommen.

Forsigtighedsregler

 • Før behandling og i starten af behandlingen hver 14. dag, senere hver 8.-10. uge (eller før ved dosisøgning), tages hæmoglobin, leukocyt- og differentialtælling, trombocyttal og serum-transaminaser.
 • Før behandlingsstart anbefales endvidere røntgen af thorax og hos risikopatienter tillige hepatitis B- og C-serologi.
 • Insulinafhængig diabetes mellitus
 • Overvægt
 • Kroniske lungelidelser
 • Alder > 70 år
 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Methotrexat indgivet samtidig med stråleterapi øger muligvis risikoen for bløddelsnekrose og knoglenekrose.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Overdosering. Manglende monitorering og/eller aktion på blodprøver og nyretal. Indlæggelse. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Daglig indgift i stedet for ugentlig indgift så der overdoseres. Svær immunsuppression. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltdosering. Samtidig indgift af inj. væske og tabletter. Orale ulcera.
Administrations-/ dispenseringsfejl Visuel forveksling af methotrexat og folinsyre, så methotrexat overdoseres. Forgiftning,
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Forekomst og sværhedsgrad af bivirkninger er generelt dosisrelaterede. 

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Feber, Kulderystelser, Træthed.
Diarré, Orale ulcera, Stomatitis.
Anæmi, Blødning, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hovedpine, Paræstesier.
Mucositis.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Biliær cirrose, Gastro-intestinal blødning, Leverfibrose, Pancreatitis.
Interstitiel pneumonitis, Pleuraekssudat, Vasculitis.
Lymfom, Pancytopeni.
Artralgi, Osteoporose.
Depression, Hemiparese, Konfusion, Kramper, Leukoencefalopati, Parese, Svimmelhed, Talebesvær.
Alopeci, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Nyresvigt, Oligospermi.
Sjældne (0,01-0,1%) Sekundær malignitet.
Hepatitis.
Dyspnø, Hypotension, Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Tromboemboli.
Diabetes mellitus, Elektrolytforstyrrelser.
Atypisk stressfraktur.
Dysartri, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Nedsat muskeltonus.
Dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura, Sårhelingskomplikationer.
Sepsis.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Pludselig død, Tumorlysesyndrom.
Hæmatemese.
Pericarditis, Perikardieansamling.
Aplastisk anæmi.
Hæmaturi.
Forbigående blindhed, Tinnitus.
Ikke kendt Neurotoksicitet.

Interaktioner

 • Koncentrationen af methotrexat kan øges ved samtidig indgift af omeprazol, phenylbutazon, probenecid, salicylsyrederivater, tiaprofensyre og trimethoprim.
 • Leverfunktionen bør nøje overvåges hos patienter i samtidig behandling med andre potentielt levertoksiske midler, fx azathioprin, leflunomid, retinoider og sulfasalazin.

Graviditet

Må ikke anvendes.
 • Psoriasis og reumatoid artritis: Kvinder må ikke blive gravide under behandlingen, og alle patienter (både kvinder og mænd) skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder herefter. Se Methotrexat (inflammatoriske reumatiske sygdomme).
 • Maligne sygdomme: Kan anvendes under visse forudsætninger, se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Methotrexat virker blokerende på cellens metabolisme på flere områder. Stoffet bindes til dihydrofolsyrereduktase og blokerer derved folsyrereduktionen til tetrahydrofolat (folininsyre), som er nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntesen. Det omdannes endvidere i cellen til en polyglutamatform, der hæmmer en række enzymatiske processer i nukleinsyrestofskiftet. Methotrexat virker mest effektivt på prolifererende celler og celler, der omsættes hurtigt, fx i epidermis og mave-tarmkanal. 

Farmakokinetik

 • I dosisintervallet 5-25 mg ugentlig absorberes methotrexat hurtigt med en biotilgængelighed på ca. 70%. Ved højere doser er biotilgængeligheden mindre. Der er dog stor interindividuel variation.
 • Methotrexat diffunderer let ud i vævene, således at de højeste koncentrationer opnås i lever og nyrer.
 • Methotrexat bindes reversibelt i pleuraekssudater og ascites, og udskillelsen fra organismen kan herved forsinkes betydeligt.
 • Plasmahalveringstid i eliminationsfasen 3-10 timer.
 • 80-90% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 5-20% udskilles med galden, og enterohepatisk cirkulation forekommer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af methotrexat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 2,5 mg 084891
100 stk. (blister)
320,00 3,20

Substitution

tabletter 2,5 mg
Emthexate TEVA, Methotrexat, tabletter 2,5 mg
Methotrexat "2care4" (Parallelimport), Methotrexat, tabletter 2,5 mg
Methotrexat "Orifarm" (Parallelimport), Methotrexat, tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
tabletter 2,5 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...