Amoxicillin/clavulansyre "2care4"

J01CR02
 
 

Amoxicillin kombineret med clavulansyre, som hæmmer β-lactamaser. Det bakteriologiske spektrum er identisk med amoxicillins, men omfatter desuden β-lactamaseproducerende varianter af de bakterier, der normalt er amoxicillinfølsomme. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af amoxicillin/clavulansyrefølsomme bakterier, fx øvre- og nedre luftvejsinfektioner. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg amoxicillin (som trihydrat) og 125 mg clavulansyre (som kaliumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 30 kg 

 • 500 mg amoxicillin/125 mg clavulansyre 3 gange dgl.

  

Børn > 1 måned og < 30 kg 

 • 50 mg (40-60 mg) amoxicillin/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser. Højst 1.500 mg pr. døgn.
 • Enkeltdosis af clavulansyre bør ikke overstige 5 mg/kg legemsvægt og totaldosis ikke 15 mg/kg legemsvægt/døgn.

  

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 10-30 ml/min. 
  • Højst 500 mg amoxicillin/125 mg clavulansyre 2 gange dgl.
 • GFR < 10 ml/min. 
  • Højst 500 mg amoxicillin/125 mg clavulansyre 1 gang dgl.

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Overfølsomhed over for andre β-lactamantibiotika end penicilliner, da der er risiko for krydsallergi.
 • Ved længerevarende behandling med amoxicillin/clavulansyre bør som minimum foretages regelmæssig kontrol af nyrefunktion, leverfunktion og hæmatopoietiske funktioner.
 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion og kontrol af leverfunktionen med jævne mellemrum.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Candidiasis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Leukopeni, Trombocytopeni.
Erythema multiforme.
Ikke kendt Hepatitis, Kolestase, Pseudomembranøs colitis.
Vasculitis.
Agranulocytose, Forlænget prothrombintid, Hæmolytisk anæmi.
Aseptisk meningitis, Hyperaktivitet, Kramper.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Serumsygdomslignende reaktioner.
Interstitiel nefritis.

Interaktioner

 • Den baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • erythromycin
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Amoxillin kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af penicillin.
 • Samtidig indgift af allopurinol øger risikoen for allergiske hudreaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 700 1. trimester-eksponerede, hvor clavulansyre har været anvendt i kombination med et penicillin. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Kombinationen bør ikke anvendes i 2. og 3. trimester, da amoxicillin-clavulansyre i en undersøgelse, der omfattede kvinder med for tidlig perforering af fosterhinden, var forbundet med øget risiko for neonatal nekrotiserende enterocolitis. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for amoxillin er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Data savnes for udskillelse af clavulansyre. Milde bivirkninger i form af rastløshed, diarré og udslæt forekom hyppigere under behandling med amoxillin-clavulansyre end under behandling med amoxicillin. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Amoxicillin:
  • Virker baktericidt på:
   • Grampositive kokker:
    • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
    • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
    • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
    • Enterococcus faecalis
    • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
   • Grampositive stave:
    • Clostridium spp.
    • Bacillus anthracis
    • Corynebacterium spp.
    • Actinomyces spp.
   • Gramnegative diplokokker:
    • Neisseria meningitidis
    • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
   • Visse gramnegative stave som:
    • Haemophilus influenzae
    • Proteus mirabilis
    • E. coli
    • Helicobacter pylori
    • Pasteurella spp.
    • Capnocytophaga spp.
   • Treponema pallidum
   • Borrelia burgdorferi.
  • Clavulansyre:
  • Er et penicillinlignende stof, som i sig selv kun har en ringe antibakteriel aktivitet.
  • Har farmakokinetiske egenskaber, som meget ligner amoxicillinets.
  • Kombinationen amoxicillin og clavulansyre:
  • Ved samtidig oral indgift af amoxicillin og clavulansyre opnås, at disse stoffer virker lige så godt på β-lactamaseproducerende bakterier, som de virker på de tilsvarende bakterier uden β-lactamaseproduktion.
  • Er således effektiv ved infektioner, der er forårsaget af:
   • β-lactamaseproducerende Haemophilus influenzae
   • Moraxella catarrhalis
   • Neisseria gonorrhoeae.

Farmakokinetik

Amoxicillin 

 • Er syrestabilt
 • Biotilgængelighed ca. 90%
 • Fordelingsvolumen 0,3-0,4 l/kg
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer
 • Terapeutisk plasmakoncentration på mindst 0,5 mikrogram/ml opretholdes i 5-6 timer
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne
 • Koncentration i galden 30-100 mikrogram/ml
 • Koncentration i urinen 300-1.000 mikrogram/ml.

  

Clavulansyre 

 • Er også syrestabilt og absorberes næsten fuldstændigt efter oral indgift
 • Fordelingsvolumen ca. 0,2 l/kg
 • Efter indgift af 62,5 mg nås maksimal plasmakoncentration på 2-3 mikrogram/ml i løbet af 1-2 timer
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time. 30-40% udskilles uomdannet gennem nyrerne
 • Koncentration i urinen 100-500 mikrogram/ml
 • Clavulansyre fordeles i organismen i samme omfang som amoxicillin
 • Da det bindes irreversibelt til bakteriernes β-lactamaser, forbruges det i fokale læsioner, hvor der findes bakterier, hvilket vil medføre lave koncentrationer i sådanne fokale læsioner.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg + 125 mg  (2care4) 466296
20 stk. (blister)
105,90 10,59
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg + 125 mg  (2care4) 031999
32 stk. (blister)
89,95 5,62

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg + 125 mg
Amoxicillin/clavulansyre "Auro Orion Pharma, Amoxicillin, Clavulansyre, filmovertrukne tabletter 500 mg+125 mg
Bioclavid Sandoz, Amoxicillin, Clavulansyre, filmovertrukne tabletter 500 mg + 125 mg
Klaximol Amneal Nordic, Amoxicillin, Clavulansyre, filmovertrukne tabletter 500+125 mg
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...