Citalopram "Orion"

N06AB04
 
 
Antidepressivum. Serotoningenoptagshæmmer.

Anvendelsesområder

Moderate til svære depressioner, inkl. forebyggelse af periodisk depression 

Socialfobi 

Panikangst 

Generaliseret angst 

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 20 mg (delekærv) eller 40 mg (delekærv) citalopram. 

Doseringsforslag

Depression 

Voksne. Initialt 20 mg 1 gang dgl. Dosis kan efter en uge øges til 40 mg dgl. Maksimal døgndosis er 40 mg.
Ældre. Initialt 10 mg dgl. Maksimalt 20 mg dgl. Dosisøgning bør foretages langsomt under nøje overvågning. 

 

Socialfobi
Initialt 20 mg dgl. i 2-4 uger, derefter 10-40 mg dgl. 

 

Panikangst 

Initialt 10 mg dgl. i en uge, derefter 20-30 mg dgl. Maksimal døgndosis er 40 mg. 

 

Generaliseret angst og OCD
Initialt 20 mg dgl. Dosis kan alt efter respons øges til 40 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Dosis bør ikke overskride 40 mg pga. øget risiko for forlænget QT-interval.
 • Sædvanligvis halv dosis til ældre over 65 år og maksimalt 20 mg dgl.
 • Ved nedsat leverfunktion er maksimal døgndosis 20 mg.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, bl.a. pga. manglende erfaring.

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Kontraindikationer

Kombination med MAO-hæmmere 

Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation.
Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt.
En evt. behandling med MAO-hæmmere må først indledes 2 uger efter seponering af citalopram. 

 

Andre kontraindikationer 

 • Kendt forlænget QT-interval eller medfødt langt QT-syndrom.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, se interaktioner.
 • Samtidig behandling med pimozid.

Forsigtighedsregler

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år er set en øget risiko for både suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Ved panikangst kan angsten forbigående intensiveres i starten af behandlingen.
 • Forsigtighed ved:
  • Epilepsi
  • Glaukom
  • Tidligere blødningsforstyrrelser
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Tidligere manifestationer af mani/hypomani
  • Stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se endvidere kontraindikationer.
  Elektrolytforstyrrelser bør korrigeres inden behandlingsstart.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved behandling med SSRI. Undersøgelser tyder på, at SSRI kan mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er imidlertid også iagttaget ved ubehandlet depression.
 • Behandlingen seponeres ved tegn på:
  • Mani
  • Forværret epilepsi
  • Nedsat krampetærskel.
 • Risiko for hypoglykæmi hos patienter med diabetes mellitus.
 • Ved samtidig behandling med elektrostimulation (ECT) bør udvises forsigtighed.

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående.
Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Palpitationer.
Agitation, Hovedpine, Nervøsitet, Somnolens, Svimmelhed, Søvnløshed, Tremor.
Øget svedtendens.
Akkommodationsbesvær.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed, Vægttab, Øget appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Hypertension, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Rhinitis, Sinuitis, Takykardi.
Artralgi, Myalgi.
Abnorme drømme, Angst, Apati, Gaben, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Migræne, Paræstesier, Søvnforstyrrelser.
Hudkløe, Hududslæt.
Abnorm orgasme  (hos kvinder), Dysmenoré, Ejakulationsforstyrrelser, Impotens, Nedsat libido, Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Ødemer.
Aggressivitet, Depersonalisering, Ekstrapyramidale gener, Eufori, Hallucinationer, Kramper, Mani, Synkope.
Alopeci, Fotosensibilitet, Purpura.
Allergiske reaktioner.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Blødning.
Hyponatriæmi, Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH).
Akatisi, Dyskinesier.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Gastro-intestinal blødning, Leverpåvirkning.
Forlænget QT-interval  (dosisafhængigt)*, Ventrikulære arytmier  (herunder torsades de piontes*).
Trombocytopeni.
Hypokaliæmi.
Bevægeforstyrrelser, Panikangst, Serotoninsyndrom, Suicidaladfærd, Suicidaltanker.
Metroragi, Priapisme.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød.  

 • Serotoninsyndrom (se SSRI) og malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) er forekommet ved behandling med SSRI. Risikoen forøges ved samtidig anvendelse af serotonerge midler, midler, der svækker serotonins metabolisme (MAO-hæmmere) og dopaminantagonister.
 • Visse bivirkninger som fx angst og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressions- eller angstsymptomer.
 • Hyponatriæmi ses særligt hos ældre.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Escitalopram hæmmer CYP2D6. Mulig risiko for interaktion med midler, der har et smalt terapeutisk indeks og omsættes via CYP2D6 (fx klasse 1C-antiarrytmika og TCA), se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Mulighed for øget effekt ved kombination med lithium eller tryptophan.
 • Effekten af antikoagulerende midler kan ændres.
 • Samtidig brug af naturlægemidler indeholdende perikon bør undgås på grund af risiko for serotonerg potensering.
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan sænke krampetærsklen (fx TCA, phenothiaziner, tramadol).
 • SSRI potenserer de kognitive og motoriske effekter af alkohol, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel eller maskinbetjening.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere antiarytmika

Desuden forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (kan øge risikoen for QT-forlængelse). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Overordnet er der data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden signifikant øget risiko for uønsket fosterpåvirkning som helhed.
Et stort nyt skandinavisk kohortestudie fandt 33 tilfælde af PPHN (persisterende pulmonal hypertension, en potentiel dødelig tilstand) blandt 11.000 børn eksponeret for SSRI efter 20. graviditetsuge, svarende til en forekomst på 3/1.000 versus 1,2/1.000 i kontrolgruppen. Dette gav en justeret odds-ratio på 2,1 (95% CI 1,5-3,0) og et number needed to treat, one to harm (NNH) på omkring 500. Dette er en lidt lavere risiko end tidligere meddelt i to retrospektive undersøgelser (et stort og et mindre), som viste et number needed to harm på omkring 300.
Der er til Sundhedsstyrelsen indberettet 1 tilfælde af acrania, resulterende i svangerskabsafbrydelse i uge 16, hos en gravid i behandling med citalopram.
Irritative neonatale symptomer i form af gråd, uro, sove og spiseforstyrrelser, sitren, påvirket muskeltonus og respiratorisk distress er velbeskrevet efter eksponering for SSRI i tredje trimester. Frekvensen og sværhedsgraden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. I de bedste større serier (6 serier med i alt knapt 600 tredje trimester eksponerede børn) er den samlede hyppighed af neonatal påvirkning hos disse børn mellem 15 og 20%; i visse andre mindre serier er hyppigheden højere, men disse studier er typisk metodologisk tvivlsomme. I epidemiologiske studier synes risikoen for disse symptomer overordnet øget med omkring en faktor 2. Alvorligere symptomer som respiratorisk distress, kramper og hypoglykæmi er væsentligt sjældnere. I en meget stor svensk populationsundersøgelse var frekvensen af respiratorisk distress blandt 558 børn, født af mødre i behandling med SSRI i tredje trimester, på 5,6% sammenlignet med en frekvens på 2,9% i hele fødselskohorten. Det er uklart i hvilket omfang disse symptomer er relateret til et seponeringssyndrom eller en direkte øget serotonerg aktivitet i CNS hos det nyfødte barn.
Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Ved en veletableret behandling med god klinisk effekt under graviditeten kan behandlingen fortsættes under amning. Ved etablering af ny behandling bør sertralin eller paroxetin være førstevalg blandt SSRI-præparaterne. 

Den relative vægtjusterede dosis for citalopram er ca. 4%. Der har været meddelt to tilfælde af neonatal irritabilitet og nedsat mælkeindtag blandt ca. 50 beskrevne børn ammet af mødre i citaloprambehandling. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Selektiv serotoningenoptagshæmmer (SSRI). Hæmmer genoptaget af neurotransmitteren serotonin ved at blokere serotonin transport proteinet (SERT). Mængden af serotonin uden for nervecellen øges derved. Den antidepressive effekt skyldes formentlig en direkte øgning af serotonin i synapsespalterummet eller en nedregulering og desensibilisering af 5HT1A-autoreceptorerne (der hæmmer frigørelse af serotonin fra nerveterminalen). 
Påvirker desuden andre neurotransmittere og receptorer. Se endvidere tabel 4 i Antidepressiva

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-4 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for ca. 1 uge.
 • Metaboliseres i leveren til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 36 timer.
 • Hos ældre og ved nedsat leverfunktion stiger halveringstiden med 30-50%.
 • Ca. 12% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 038507
28 stk. (blister)
32,30 2,31
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 578081
100 stk.
26,05 0,52
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 116189
1000 stk.
126,50 0,25
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 038525
28 stk. (blister)
27,05 0,97
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 038534
98 stk (blister)
47,90 0,49
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 427983
100 stk.
42,50 0,43
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 051966
1000 stk.
140,05 0,14
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 038543
28 stk. (blister)
31,20 0,56
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 038552
98 stk. (blister)
81,75 0,42
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 445556
100 stk.
41,45 0,21
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 417333
500 stk.
133,25 0,13

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Cipramil Lundbeck, Citalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Citalopram "Mylan" Mylan, Citalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Citalopram "Orifarm" Orifarm Generics, Citalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Citalopram "PCD" STADA Nordic, Citalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
Citalopram "Sandoz" Sandoz, Citalopram, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Cipramil Lundbeck, Citalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
Citalopram "Mylan" Mylan, Citalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
Citalopram "PCD" STADA Nordic, Citalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
Citalopram "Sandoz" Sandoz, Citalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
Citalopram "Teva" TEVA, Citalopram, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
filmovertrukne tabletter 40 mg
Cipramil Lundbeck, Citalopram, filmovertrukne tabletter 40 mg
Citalopram "Mylan" Mylan, Citalopram, filmovertrukne tabletter 40 mg
Citalopram "PCD" STADA Nordic, Citalopram, filmovertrukne tabletter 40 mg
Citalopram "Sandoz" Sandoz, Citalopram, filmovertrukne tabletter 40 mg
Citalopram "Teva" TEVA, Citalopram, filmovertrukne tabletter 40 mg
Citalopram "Vitabalans" Vitabalans, Citalopram, filmovertrukne tabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
A, 05
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
A, 6, 0
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 9
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
A, 7, 0
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 12
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...