Ciprofloxacin "Villerton"

J01MA02
 
 

Antibiotikum, fluorsubstitueret quinolon

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier, især infektioner med gramnegative bakterier, fx urinvejsinfektioner, gastro-intestinale infektioner, sepsis, peritonitis samt visse tilfælde af osteomyelitis og bindevævsinfektioner. 
 • Lungeinfektion med Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose. Se endvidere Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug).

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg ciprofloxacin (som lactat). 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • 200-400 mg i.v. 2 gange i døgnet som infusion over ca. 60 min.


Akut pneumonisk eksacerbation af cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeroginosa 

 • Børn > 5 år. 10 mg/kg legemsvægt i.v. 3 gange dgl., højst 1.200 mg pr. døgn. Gives som infusion. Se endvidere speciallitteratur.


Komplicerede urinvejsinfektioner eller pyelonefritis 

 • Børn. 6-10 mg/kg legemsvægt i.v. hver 8. time, højst 400 mg pr. dosis. Gives som infusion.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Voksne
  • GFR 30-60 ml/min. Højst 800 mg i døgnet.
  • GFR < 30 ml/min. Højst 400 mg i døgnet.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med tizanidin.
 • Ved behandling af forsøgsdyr med ciprofloxacin er der set beskadigelse af ledbrusken. Ciprofloxacin bør derfor indtil videre ikke anvendes til behandling af børn i voksealderen. Dog kan det gives til børn som engangsdosis til profylakse mod meningokoksygdom og til børn over 5 år med akut forværring af cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa.
 • Bør generelt ikke anvendes til patienter, som har haft senesygdomme relateret til behandling med quinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Bør gives med stor forsigtighed til patienter med epilepsi eller anden særlig risiko for kramper, idet midlet nedsætter krampetærsklen.
 • Forsigtighed ved brug til patienter med myasthenia gravis.
 • Ved tegn på polyneuropati og senesygdomme, fx tendinitis (fx smertefuld hævelse eller inflammation) og seneruptur (specielt af akillessenen), skal behandlingen med ciprofloxacin seponeres.
 • Pga. risiko for fotosensibilisering bør patienter i behandling med ciprofloxacin undgå udsættelse for stærkt sollys og UV-lys.
 • Patienter skal informeres om straks at kontakte:
  • Øjenlæge, hvis de oplever synsnedsættelse eller andre påvirkninger af øjnene.
  • Egen læge, hvis de får symptomer på neuropati. Ved disse symptomer bør ciprofloxacin seponeres for at hindre udvikling af en irreversibel tilstand.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Eosinofili.
Artralgi.
Agitation, Hyperaktivitet, Svimmelhed.
Superinfektion med svampe.
Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Leverinsufficiens, Pseudomembranøs colitis.
Dyspnø, Hypotension, Ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni, Trombocytose.
Hyperglykæmi, Hypoglykæmi.
Artritis.
Angst, Depression*, Dysæstesi, Hallucinationer, Hypæstesi, Konfusion, Kramper, Synkope, Tremor, Øget muskeltonus.
Fotosensibilitet.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nyresvigt.
Høretab, Synsforstyrrelser**, Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Levercellenekrose***, Pancreatitis.
Vasculitis.
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Pancytopeni.
Forværret myasthenia gravis, Muskelsvaghed, Seneruptur.
Benign intrakraniel trykstigning, Gangforstyrrelser, Intrakraniel trykstigning, Koordinationsbesvær, Migræne, Psykose*.
Erythema multiforme, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Serumsygdomslignende reaktioner.
Ikke kendt Forlænget QT-interval, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikulære arytmier.
Forhøjet INR.
Hypomani, Mani, Perifer neuropati.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

* Evt. med suicidale tanker eller adfærd.  

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning. 

*** Udvikles meget sjældent til livstruende leversvigt. 

 

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme tendinitis og seneruptur (specielt akillessenen), af og til bilateralt.
 • Inflammation og rupturer af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med ciprofloxacin.
 • Risikoen for tendinopati er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med kortikosteroider.
 • Behandling medfører risiko for superinfektion med resistente bakterier og svampe.

Interaktioner

 • Ciprofloxacin øger AUC for tizanidin 10 gange. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Ciprofloxacin kan øge plasmakoncentrationen af zolpidem, og samtidig brug frarådes.
 • Ciprofloxacin hæmmer den mikrosomale hepatiske metabolisering af theophyllin. Plasmakoncentrationen af theophyllin bør derfor kontrolleres, og dosis evt. nedsættes ved samtidig indgift af ciprofloxacin.
 • Ciprofloxacin har i enkelte tilfælde medført øget virkning af glibenclamid. Årsagen er ukendt.
 • Udskillelsen af methotrexat via nyrerne hæmmes, hvilket kan give forhøjede plasmakoncentrationer.
 • Dosisjustering af ropivacain, sildenafil, theophyllin og warfarin kan være nødvendig ved samtidig brug af ciprofloxacin.
 • Dosisreduktion af ciprofloxacin kan være nødvendig ved samtidig brug af diclofenac.
 • Sucralfat nedsætter AUC for ciprofloxacin med 90-95%, og sucralfat bør gives mindst 6 timer før ciprofloxacin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kan anvendes ved kortvarig behandling i 1. trimester. Der er data for ca. 2.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Da dyreforsøg hos juvenilt afkom hos primater har vist tegn på bruskskader, er der forbehold for anvendelse hos børn og nyfødte. Dette er dog aldrig med sikkerhed påvist i humane data, og validiteten af denne ekstrapolation er omdiskuteret. Behandling frarådes i 2. og 3. trimester. 

Referencer: 3711, 3718, 3717

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 2,6%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Pseudomembranøs colitis er beskrevet for et to måneder gammelt barn, hvor moderen indtog ciprofloxacin i 6 dage.
Generelt har fluorquinoloner ikke været anvendt til børn på grund af bekymring for skader på voksende led, som er set i dyreforsøg. Humane studier tyder dog ikke på en risiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer specifikt bakteriens DNA-gyrase.
 • Hæmningen resulterer i bakteriedrab.
 • Den tilsvarende humane topoisomerase er så forskellig fra gyrasen, at ciprofloxacin ikke har nogen virkning på de menneskelige cellers DNA.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ciprofloxacin er relativt bredspektret. 
  • Det er primært virksomt over for næsten alle gramnegative stave.
  • Det gælder således Enterobacteriaceae, hvor MIC ligger mellem 0,025 og 0,050 mikrogram/ml. 
  • Forekomsten af ciprofloxacinresistente enterobakterier er dog stigende i Danmark. 
  • Det er også virksomt over for de øvrige gramnegative stave, således:
   • Pseudomonas spp.
   • Aeromonas spp.
   • Pasteurella spp.
   • Haemophilus spp.
   • Campylobacter spp.
   • Legionella spp.
   • Acinetobacter spp.
   • Brucella spp.
    For disse mikroorganismer ligger MIC under 0,5 mikrogram/ml. 
  • Det er særdeles virksomt over for Neisseria meningitidis med MIC-værdier under 0,01 mikrogram/ml. 
  • Over for de grampositive bakterier er ciprofloxacin også effektivt med MIC-værdier på ca. 0,5-1,0 mikrogram/ml, dog med undtagelse af stafylokokker, enterokokker og pneumokokker, som må betegnes som resistente. 
  • Listeria monocytogenes og Corynebacteria er følsomme. 
  • Anaerobe bakterier er - bortset fra peptostreptokokker - resistente over for ciprofloxacin. 
  • De fleste Chlamydia trachomatis og Nocardia spp. er resistente. 
  • Øverste grænse for MIC for bakterier, som kan betegnes som fuldt følsomme over for ciprofloxacin, er 1 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Efter intravenøs infusion af 200 mg ciprofloxacin over en periode på 30 minutter nås maksimal plasmakoncentration på ca. 3 mikrogram/ml. 
 • Ca. 1 time efter infusionen er koncentrationen 1,2 mikrogram/ml.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.
 • Stoffet trænger ind i cellerne, og der opnås høje vævskoncentrationer.
 • Udskilles i sputum og passerer til en vis grad blod-hjernebarrieren. 
 • Koncentrationen i spinalvæsken er ca. 20% af den tilsvarende koncentration i plasma ved ikke-inflammerede meninges. 
 • Der er endnu kun sparsomme erfaringer vedr. stoffets anvendelse til behandling af bakteriel meningitis.
 • Udskilles gennem nyrerne. 
 • Ca. 10% omdannes til metabolitter. 
 • Ca. 15% udskilles med galden, hvor koncentrationen er ca. 3 gange plasmakoncentrationen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Forligelighed ved infusion 

 • Infusionsvæsken skal gives separat, med mindre forligelighed er bekræftet.
 • Bør ikke tilsættes andre farmaka.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryser.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 525945
10 x 100 ml
424,60 106,15
(B) infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 097889
10 x 200 ml
831,10 103,89

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3717 Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG et al Antibiotics potentially used in response to bioterrorism and the risk of major con-genital malformations Paediatr Perinat Epidemiol 2009 23(1) 18-28 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=19228311


3718 Ziv A, Masarwa R, Perlman A el al Pregnancy Outcomes Following Exposure to Quinolone Antibiotics - a Systematic-Review and Meta-Analysis Pharm Res 2018 35(5) 109 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29582196

 
 

Revisionsdato

2018-09-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...