Coversyl® Novum

C09AA04
 
 

Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg (delekærv) eller 10 mg perindoprilarginin. 

Doseringsforslag

Arteriel hypertension 

 • Voksne. 5 mg dgl. om morgenen. Dosis kan afhængig af effekt øges til 10 mg dgl. som enkeltdosis.
 • Ældre. Halv dosis.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 2,5 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn, før perindoprilbehandlingen indledes.

  

Hjerteinsufficiens 

 • Voksne. 2,5 mg 1 gang om morgenen. Evt. øgning til 5 mg.
 • Til ældre i diuretisk behandling med sværere hjerteinsufficiens startes med 2,5 mg hver 2. dag.

  

Nedsat nyrefunktion 

Ved nedsat nyrefunktion reduceres døgndosis. 

 • GFR > 60 ml/min.: 5 mg dgl.
 • GFR 30-60 ml/min.: 2,5 mg dgl.
 • GFR 15-30 ml/min.: 2,5 mg hver 2. dag.
 • Hos dialysebehandlede patienter: 2,5 mg efter dialysen.


Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem 
 • Mitralklapstenose 
 • Aortastenose 
 • Hypertrofisk kardiomyopati 
 • Nyrearteriestenose 
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni 
 • Rutinemæssig monitorering af kalium og kreatinin ved nedsat nyrefunktion.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes. 
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og hos 5-10% af patienter så generende, at behandlingen må seponeres.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Dyspnø, Hoste, Hypotension.
Muskelkramper.
Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme, Perifere ødemer, Vasculitis.
Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi.
Artralgi.
Humørforstyrrelser, Synkope.
Fotosensibilitet.
Angioødem.
Erektil dysfunktion, Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Forværring af psoriasis.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Pancreatitis.
Angina pectoris, Arytmier, Eosinofil pneumoni.
Agranulocytose, Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Konfusion.
Erythema multiforme.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6%. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 3.800 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf mindre end 50 for perindopril. 

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Perindopril hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.  

Farmakokinetik

 • Prodrug af perindoprilat. 
 • Det er mere lipofilt end perindoprilat og absorberes lettere. 
 • Absorptionsgrad ca. 65%. 
 • Perindoprilat frigøres ved enzymatisk hydrolyse i leveren. 
 • Hydrolysen er ufuldstændig, idet kun ca. 20% af dosis omdannes til perindoprilat. 
 • Samtidig fødeindtagelse nedsætter omdannelsen. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 3- 4 timer. 
 • Udskilles gennem nyrerne dels som uomdannet stof, dels som metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Chlorophyl-kobber-komplex og chlorophyllin-kobber-komplex (E141) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 021044
30 stk.
206,25 11,00
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 020992
30 stk.
110,20 2,94
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 021033
90 stk.
222,70 1,98
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 020940
90 stk.
255,20 1,13

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 4,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...