Crestor®

C10AA07
 
 
Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat.

Anvendelsesområder

 • Hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, hvor diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt.
 • Forebyggende til patienter med høj risiko for kardiovaskulære hændelser, som supplement til reduktion af andre risikofaktorer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som calciumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne
Individuelt efter behandlingsmål og patientrespons. 

 • Initialt 5-10 mg 1 gang dgl.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 10-20 mg dgl., højst 40 mg dgl. Dosisjusteringer efter mindst 4 ugers behandling.
 • Bemærk:
  • Til ældre (>70 år), til patienter af asiatisk oprindelse samt ved moderat nedsat nyrefunktion eller prædisposition for myopati gives initialt 5 mg. Anvendelse af 40 mg er en specialistopgave.

Børn og unge
Individuelt efter behandlingsmål og patientrespons. 

 • Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi
  • Børn 6-17 år. Sædvanligvis initialt 5 mg dgl. Dosis kan øges på baggrund af behandlingsrespons til højst 10 mg dgl. for børn 6-9 år og til højst 20 mg dgl. for børn 10-17 år.
 • Homozygot familiær hyperkolesterolæmi
  • Børn 6-17 år. Sædvanligvis initialt 5-10 mg dgl. afhængig af alder, vægt og evt. tidligere statinbehandling. Dosis kan øges på baggrund af behandlingsrespons til højst 20 mg dgl.
 • Bemærk:
  • Anvendes kun ved Tanner Stage II eller derover.
  • Behandling af børn er en specialistopgave.
  • Bør ikke anvendes til børn under 6 år.

Kontraindikationer

 • Aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag.
 • Myopati.
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.).
 • Samtidig behandling med ciclosporin.
 • Dosis på 40 mg er kontraindiceret ved tilstedeværelse af disposition til myopati/rhabdomyolyse, herunder bl.a.:
  • Hypotyroidisme
  • Tidligere muskeltoksicitet
  • Asiatisk herkomst
  • Moderat nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min.)
  • Alkoholmisbrug
  • Arvelige muskelsygdomme
  • Samtidig anvendelse af fibrater.

Forsigtighedsregler

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for diabetes-2.
 • Diabetes-2 disponerede patienter bør monitoreres nøje.
 • Ved tegn på udvikling af interstitiel lungesygdom seponeres behandlingen.
 • Forsigtighed ved tidligere leversygdom, stort alkoholforbrug og ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse. I sådanne tilfælde bør kreatinkinase måles før behandlingen. Hvis kreatinkinase er stærkt forhøjet (> 5 x øverste normalgrænse) bør behandling ikke startes.
 • Hos patienter med prædisposition til rhabdomyolyse bør initialdosis på 5 mg altid overholdes, også ved skift fra andet statinderivat til rosuvastatin. Risikoen for rhabdomyolyse synes forøget ved højere initialdosis.
 • ALAT bør måles før behandling, efter 1 måneds behandling og ca. halvårligt derefter samt ved dosisændring. Stoffet seponeres eller dosis reduceres, hvis aminotransferase niveauet vedvarende overstiger 3 gange øverste normalværdi.
 • Ved uforklarede muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal behandlingen midlertidigt seponeres og kreatinkinase måles. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normale grænse, skal behandlingen seponeres og genstartes i laveste dosis under tæt monitorering.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Diabetes mellitus.
Myalgi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Proteinuri.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Trombocytopeni.
Myopati, Rhabdomyolyse.
Allergiske reaktioner  (herunder angioødem).
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Gynækomasti.
Artralgi.
Hukommelsesbesvær, Neuropati.
Hæmaturi.

  

 • Depression, søvnforstyrrelser, diarré, ødemer, dyspnø, Stevens-Johnsons syndrom, nekrotiserende myopati samt senelidelser (herunder seneruptur) er set med ukendt hyppighed.
 • Diabetes mellitus ses hovedsageligt hos patienter med fasteglucose på 5,6-6,9 mmol/l.
 • Proteinuri er set hos ca. 3% ved behandling med 40 mg dgl. og hos under 1% ved behandling med 10-20 mg dgl.
 • Interstitiel lungesygdom kan forekomme ved langtidsbehandling med statiner.
 • Hos børn og unge er der hyppigere observeret forhøjet kreatinkinase (> 10 x øverste normalgrænse) ligesom muskelsymptomer efter fysisk aktivitet også hyppigere ses hos børn og unge.

Interaktioner

 • Rosuvastatin er et substrat for flere transportproteiner - bl.a. OATP1B1 (Organic anion-transporting polypeptide 1B1) og BCRP (Breast Cancer Resistance Protein). Hæmmere af disse transportproteiner (fx ciclosporin, gemfibrozil, visse proteasehæmmere), kan øge plasmakoncentrationen af rosuvastatin.
 • Ciclosporin øger AUC for rosuvastatin ca. 7 gange og kombinationen er kontraindiceret.
 • Gemfibrozil øger AUC og den maksimale plasmakoncentration for rosuvastatin ca 2 gange, mens simeprevir øger AUC ca. 3 gange.
 • Proteasehæmmere kan øge AUC og plasmakoncentrationen af rosuvastatin kraftigt. Ved samtidig indgift af kombinationen atazanavir/ritonavir er set øgning af AUC med 7 gange og den maksimale plasmakoncentration med 3 gange.
 • Dosisjustering af rosuvastatin anbefales ved kombinationer, som kan øge AUC. Generelt anbefales en startdosis på 5 mg dgl. og en maksimaldosis svarende til 40 mg dgl. uden interaktion - fx en maksimal rosuvastatindosis på 20 mg dgl. ved kombination med gemfibrozil eller lopinavir/ritonavir.
 • Øget risiko for myopati ved kombination med gemfibrozil, fibrater og lipidsænkende doser af nikotinsyre.
 • Ved samtidig brug af fusidin kan der ses øget risiko for rhabdomyolyse. Rosuvastatin-behandlingen bør pauseres ved behandling med systemisk fusidin og først genoptages 7 dage efter sidste fusidindosis.
 • Antacida indeholdende aluminium eller magnesium nedsætter plasmakoncentrationen af rosuvastin med ca. 50%. De bør derfor indtages ca. 2 timer efter rosuvastatin.
 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50%, hvorfor statiner og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Rosuvastatin kan øge virkningen af vitamin K-antagonister.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Stoffet øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden efter oral indgift er ca. 20% på grund af førstepassage-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 5 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet, ca. 90% med galde og fæces og ca. 5% gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 021674
28 stk.
292,00 20,86
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 058488
28 stk. (blister)
Udgået 12-02-2018
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 086144
28 stk. (blister)
Udgået 04-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 089668
30 stk. (blister)
Udgået 04-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 440625
30 stk. (blister)
308,75 20,58
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 168656
56 stk. (blister)
Udgået 15-01-2018
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 161823
56 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 113932
56 stk. (blister)
Udgået 04-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 100128
90 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 021613
98 stk.
974,55 19,89
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 058497
98 stk. (blister)
Udgået 15-01-2018
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 050444
98 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 090057
98 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 079643
100 stk. (blister)
425,00 8,50
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 410252
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 521172
100 stk. (blister)
929,15 18,58
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 007099
28 stk. (blister)
Udgået 15-01-2018
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 023272
28 stk. (blister)
291,00 10,39
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 436838
28 stk. (blister)
Udgået 04-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 556009
28 stk. (blister)
292,75 10,46
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 019843
28 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 007133
98 stk. (blister)
974,55 9,94
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 023335
98 stk. (blister)
Udgået 15-01-2018
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 470560
98 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 418787
98 stk. (blister)
799,25 8,16
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 089970
98 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 033924
100 stk. (blister)
Udgået 15-01-2018
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 158208
100 stk.
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 189194
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 007144
28 stk. (blister)
433,50 7,74
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 054805
28 stk. (blister)
249,80 4,46
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 485957
28 stk. (blister)
Udgået 04-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 048972
30 stk. (blister)
213,00 3,55
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 375486
30 stk. (blister)
Udgået 04-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 007155
98 stk. (blister)
1.446,75 7,38
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 108853
98 stk. (blister)
Udgået 15-01-2018
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 512093
98 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 097008
98 stk. (blister)
899,20 4,59
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 016902
98 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 420294
100 stk. (blister)
859,00 4,30
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 158230
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 095369
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 370956
100 stk. (blister)
915,15 4,58
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 515517
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 007166
28 stk. (blister)
Udgået 15-01-2018
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 019286
28 stk. (blister)
Udgået 29-01-2018
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 073537
28 stk. (blister)
360,15 3,22
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 372293
28 stk. (blister)
Udgået 04-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 007186
98 stk. (blister)
1.590,70 4,06
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 016435
98 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 019297
98 stk. (blister)
509,00 1,30
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 073548
98 stk. (blister)
505,00 1,29
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 136304
98 stk. (blister)
Udgået 04-12-2017
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 447950
98 stk. (blister)
605,00 1,54

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Accord" Accord, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Krka d.d." KRKA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Orion" Orion Pharma, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Sandoz" Sandoz, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Stada" STADA Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Teva" TEVA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Accord" Accord, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Krka d.d." KRKA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Orion" Orion Pharma, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Sandoz" Sandoz, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Stada" STADA Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Teva" TEVA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Accord" Accord, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Krka d.d." KRKA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Orion" Orion Pharma, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Sandoz" Sandoz, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Stada" STADA Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Teva" TEVA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Accord" Accord, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Krka d.d." KRKA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Orion" Orion Pharma, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Sandoz" Sandoz, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Stada" STADA Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Teva" TEVA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
ZD4522, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
ZD4522, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
ZD4522, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
ZD4522, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7,1 x 11,5
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...