Fenemal "SAD"

N03AA02
 
 

Antiepileptikum. Barbiturat. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af alle typer epileptiske anfald bortset fra absencer
 • Abstinenstilstande
 • Præeklampsi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 10 mg eller 100 mg phenobarbital. 

Doseringsforslag

Epilepsi 

Voksne. Vedligeholdelsesdosis. 1-2 mg/kg legemsvægt i.m. i døgnet fordelt på 1-2 doser. 

 

Status epilepticus 

 • Voksne. Der indgives i.v., til anfaldet klinger af. Dosis er op til 10 mg/kg legemsvægt i det første døgn, idet administrationshastigheden ikke bør overstige 100 mg/min.
 • Børn. Initialdosis 20 mg/kg legemsvægt i.m. eller langsomt i.v. i refrakte doser, indtil anfaldet klinger af. Vedligeholdelsesdosis. 3-4 mg/kg legemsvægt/døgn.

Se endvidere Akutte anfald og status epilepticus


Præeklampsi 

100 mg i.m., derefter individuelt. 


Abstinensbehandling 

Individuel dosering. Specialistbehandling. 

 

Nedsat nyrefunktion 

GFR < 10 ml/min: Dosis nedsættes med 25-33%. 

Kontraindikationer

 • Forgiftning med andre barbiturater eller opioider, idet der herved kan opstå livstruende depression af respirations- eller karcentret
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Lungesygdomme præget af dyspnø eller obstruktion
 • Porfyri
 • Alkoholmisbrug.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Visuel forveksling af styrker. Der indgives styrken 100 mg/ml i stedet for 10 mg/ml. Respirationsdepression og kramper.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Letargi, Sedation.
Hududslæt, Urticaria.
Angioødem.
Almindelige (1-10%) Artralgi, Osteopeni.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Respirationsdepression.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Anæmi, Leukopeni, Methæmoglobinæmi, Trombocytopenisk purpura.
Ataksi, Dyskinesier.
Meget sjældne (< 0,01%) Porfyri.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom.
 • Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud, fx i form af en multivitamintablet.
 • Risiko for kumulation ved længere tids brug, især hos ældre.
 • Afhængighed kan opstå efter længere tids brug.
 • Irritabilitet, træthed eller hyperaktivitet hos børn.
 • Der er beskrevet øget blødningstendens hos nyfødte, hvis moderen er under behandling med phenobarbital.

Interaktioner

 • Den respirationsdeprimerende virkning af barbituraterne potenseres af opioider
 • Barbituraterne og specielt phenobarbital forøger gennem enzyminduktion eliminationen af androgener, carbamazepin, ethosuximid, felodipin, glukokortikoider, lamotrigin, oxcarbazepin, metronidazol, orale antikoagulantia, phenytoin, tricykliske antidepressiva, valproat og østrogen og nedsætter dermed plasmakoncentrationen af disse stoffer. Således kan lavdosis hormonale kontraceptiva blive uvirksomme ved langvarig brug af barbiturater.
 • Barbiturater hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer).
 • Barbiturater nedsætter virkningen af theophyllin ved enzyminduktion.
 • Ved langvarig behandling med phenobarbital kan der forekomme accelereret vitamin D-katabolisme og nedsat serumkoncentration af 25-hydroxyvitamin D, hvilket kan medføre osteomalaci.
 • Valproat og MAO-hæmmere hæmmer metaboliseringen af barbitursyrederivater med risiko for forgiftning.
 • MAO-hæmmere forstærker virkningen af barbiturater.
 • Dicoumarol og muligvis warfarin forstærker den kliniske effekt af phenobarbital.
 • Virkningen forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika og antihistaminer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 200 1. trimester-eksponerede med en øget misdannelsesrate på ca. 10%, især kardielle misdannelser. Ved anvendelse bør der gives vitamin K (phytomenadion 20 mg dgl.) profylaktisk i sidste graviditetsmåned.
Se endvidere Epilepsi hos voksne.  


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er høj, ca. 25%. Der er beskrevet sedative bivirkninger hos barnet - dog relativt sjældent.  


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Barbiturater aktiverer GABA-A-receptoren og hæmmer derved den postsynaptiske celle ved at øge Cl--indstrømning. 

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter. Processen er mikrosomal og medfører en enzyminduktion, der forårsager en hurtigere nedbrydning ved kontinuerlig anvendelse.
 • Plasmahalveringstid 3-5 døgn - hos børn dog noget kortere og mere varierende. Kumulationsrisiko.
 • Udskillelsen gennem nyrerne øges ved alkalinisering af urinen.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 40-170 mikromol/l.
 • Maksimal virkning efter ca. 15 minutter.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske 10 mg/ml 746006
1 ml
(A) injektionsvæske 100 mg/ml 742831
1 ml amp
 
 

Revisionsdato

2015-05-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...