Keppra®

N03AX14
 
 

Anvendelsesområder

 • Monoterapi ved epilepsi med anfald af fokal type med eller uden sekundær generalisering
 • Supplerende behandling af fokale epileptiske anfald med eller uden sekundær generalisering, absencer, myoklonier og primært generaliserede toniske-kloniske anfald samt juvenil myoklon epilepsi. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg, 500 mg eller 1.000 mg levetiracetam.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 100 mg levetiracetam.
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg levetiracetam. 

Doseringsforslag

Monoterapi 

 • Voksne og børn > 16 år. Initialt 250 mg 2 gange dgl.
  Efter 2 uger kan dosis øges til 500 mg 2 gange dgl.
  Dosis kan øges med yderligere 250 mg 2 gange dgl. hver 2. uge til højst 1,5 g 2 gange dgl.


Supplerende behandling 

 • Voksne og unge > 50 kg. Initialt 500 mg 2 gange dgl. i 1 uge.
  Døgndosis kan evt. øges med 500-1.000 mg hver 2.-4. uge til 1,5 g 2 gange dgl.
 • Børn fra 6 mdr. og unge < 50 kg. Initialt 10 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl.
  Døgndosis kan evt. øges med 10 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. hver 2. uge til 30 mg/kg legemsvægt. (Sikkerhed og virkning af koncentrat til infusionsvæske hos spædbørn og børn < 4 år er ikke fastslået).

 

Ved nedsat nyrefunktion samt til ældre reduceres dosis: 

Nyrefunktion
GFR
(ml/min.)
 

Total
dagsdosis
(g/dg)
 

Dosering
(mg)
 

> 50
30-50
< 30 

1-2
0,5-1,5
0,5-1 

500-1.000 mg x 2
250-750 mg x 2
250-500 mg x 2 

Patienter i dialyse 

1. behandlingsdag 750 mg, derefter 500-1.000 mg 1 gang dgl. Der suppleres derefter med 250-500 mg efter hver dialysebehandling. 

Denne doseringsanbefaling er vejledning til start af behandling. Hos patienter med nyopstået påvirkning af nyrefunktionen i behandling med levetiracetam, anbefales justering af dosis ud fra måling af P-levetiracetam i forhold til tidligere målte værdier.

Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  


Bemærk: 

 • Skift fra i.v. til oral administration kan foretages direkte uden dosistitrering.
 • Seponering bør foretages gradvis over 2-4 uger.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.


Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Forsigtighedsregler

Behandling med levetiracetam er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker eller -adfærd.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Rhinitis.
Døsighed, Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Hoste.
Aggressivitet, Balanceforstyrrelser, Depression, Irritabilitet, Kramper, Letargi, Nervøsitet, Svimmelhed, Søvnløshed, Tremor.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Hukommelsesbesvær, Psykose, Suicidaladfærd.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Agranulocytose, Pancytopeni.
Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Choreiforme bevægelser, Dyskinesier, Tankeforstyrrelser.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Infektioner.
Akut nefropati.

Interaktioner

 • Carbamazepin, lamotrigin, oxcarbazepin, phenobarbital og phenytoin kan øge udskillelsen af levetiracetam.
 • Levetiracetam kan muligvis forstærke bivirkninger ved valproat, carbamazepin og topiramat.
 • Der er rapporteret øget plasmakoncentration af methotrexat ved samtidig administration af levetiracetam.
 • Andre antiepileptika og MAO-hæmmere kan forstærke levetiracetams depressive effekt.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.300 1. trimester-eksponerede i monoterapi uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved kombination med andre antiepileptika (ca. 600 1. trimester-eksponerede) synes risikoen at være øget til ca. 6 %. Behandlingen skal varetages af en speciallæge i neurologi. 

Gravide i antiepileptisk behandling bør kontrolleres ca. 1 gang om måneden med måling af plasmakoncentration, idet en række antiepileptika (specielt lamotrigin, i mindre grad levetiracetam og oxcarbazepin) har øget omsætningshastighed under graviditet. 

Se endvidere Epilepsi hos voksne


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Virkemåden i CNS er ikke endeligt afklaret. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed tæt på 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 20-120 minutter.
 • Metaboliseres ikke i P450-systemet, men ca. 25% hydrolyseres i vævene til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 6-8 timer, hos ældre 10-11 timer.
 • Ca. 66% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 1 time.
 • Steady state inden for 2 døgn.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet af et hætteglas fortyndes med 100 ml isotonisk glucose-, isotonisk natriumchlorid- eller Ringer-lactat-infusionsvæske. 


 

Holdbarhed 

  

Oral opløsning 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 7 måneder.

  

Brugsfærdig infusionsvæske 

 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 250 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 500 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 100 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 100 mg/ml
Smag:
Ammoniumglycyrrhizinat : oral opløsning 100 mg/ml
Grape : oral opløsning 100 mg/ml
Andre:
Eddikesyre : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Natriumacetat : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Natriumchlorid : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 003064
50 stk. (blister)
390,60 46,87
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 003078
100 stk. (blister)
755,75 45,34
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 003112
100 stk. (blister)
1.353,60 40,61
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 515032
200 stk. (blister) (2care4)
2.641,60 39,62
(B) filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 003158
100 stk. (blister)
2.563,25 38,45
(B) filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 003173
200 stk. (blister)
5.226,85 39,20
(B) filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 420172
200 stk. (blister) (Abacus)
3.977,35 29,83
(B) oral opløsning 100 mg/ml 047192
150 ml (3 ml målespr.)(Orifarm
946,15 94,62
(B) oral opløsning 100 mg/ml 072067
150 ml (3 ml målesprøjte )
948,00 94,80
(B) oral opløsning 100 mg/ml 072078
150 ml (1 ml målesprøjte)
948,00 94,80
(B) oral opløsning 100 mg/ml 125426
150 ml (1 ml målespr.)(Orifarm
738,00 73,80
(B) oral opløsning 100 mg/ml 509674
150 ml (1 ml målespr.)(Paranov
717,25 71,73
(B) oral opløsning 100 mg/ml 014081
300 ml
1.635,40 81,77
(B) oral opløsning 100 mg/ml 072912
300 ml (2care4)
1.210,00 60,50
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 051550
10 x 5 ml
1.864,70 559,47

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "1A Farma" 1A Farma, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "Accord" Accord, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "Krka" KRKA, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "Orifarm" Orifarm Generics, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "Orion" Orion Pharma, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "Stada" STADA Nordic, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
Levetiracetam "Teva" TEVA, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 250 mg
 
filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "1A Farma" 1A Farma, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Accord" Accord, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Amneal" Amneal Nordic, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Krka" KRKA, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Orifarm" Orifarm Generics, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Orion" Orion Pharma, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Stada" STADA Nordic, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
Levetiracetam "Teva" TEVA, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 500 mg
 
filmovertrukne tabletter 1000 mg
Levetiracetam "1A Farma" 1A Farma, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Levetiracetam "Accord" Accord, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Levetiracetam "Orifarm" Orifarm Generics, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Levetiracetam "Orion" Orion Pharma, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Levetiracetam "Stada" STADA Nordic, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Levetiracetam "Teva" TEVA, Levetiracetam, filmovertrukne tabletter 1000 mg
 
oral opløsning 100 mg/ml
Levetiracetam "Actavis Group" Actavis, Levetiracetam, oral opløsning 100 mg/ml
Levetiracetam "Amneal" Amneal Nordic, Levetiracetam, oral opløsning 100 mg/ml
Levetiracetam "ratiopharm" TEVA, Levetiracetam, oral opløsning 100 mg/ml
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
ucb, 250
Kærv: Delekærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6 x 12,8
filmovertrukne tabletter 250 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
ucb, 500
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,8 x 16,3
filmovertrukne tabletter 500 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1000 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
ucb, 1000
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,3 x 19,2
filmovertrukne tabletter 1000 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-07-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...