Atacand Zid®

Atacand Zid 16 mg/12,5 mg, Atacand Zid 8 mg/12,5 mg
C09DA06
 
 

Antihypertensivum. Kombination af candesartancilexetil, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen. 

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder: 

 • 8 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.
 • 16 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Doseringsforslag

Voksne. 1 tabl. dgl. om morgenen. 

  

Bemærk: Bør ikke anvendes til børn. 

Kontraindikationer

Candesartan 

 • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

  

Hydrochlorthiazid 

 • Overfølsomhed over for thiazider, antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen og sulfonamider
 • Stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Forsigtighedsregler

Candesartan 

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

  

Hydrochlorthiazid: 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Forhøjet serum-urat, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Luftvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ortostatisk hypotension.
Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Arytmier, Lungeødem, Pneumoni, Vasculitis.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Depression, Paræstesier.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Nyrefunktionspåvirkning.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Angioødem.
Ikke kendt Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Systemisk lupus erythematosus.

Interaktioner

Candesartan: 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Candesartan blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere. 
 • Hydrochlorthiazid hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer: 

  

Candesartancilexetil 

 • Candesartancilexetil er en prodrug af candesartan dannet ved forestring.
 • Det er mere lipofilt end candesartan, hvorfor det lettere absorberes.
 • Candesartan frigøres ved enzymatisk hydrolyse under absorptionen fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed af candesartan er ca. 15%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-12 timer.
 • Ca. 25% udskilles gennem nyrerne i form af candesartan.
 • Virkningen indtræder inden for 2 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

  

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9,5-13 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Candesartancilexetiltabletter  8+12,5 mgtabletter  16+12,5 mg
Hydrochlorthiazidtabletter  8+12,5 mgtabletter  16+12,5 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Andre:
Lactose : tabletter 8+12,5 mg, tabletter 16+12,5 mg
Macrogoler : tabletter 8+12,5 mg, tabletter 16+12,5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 8+12,5 mg (kan dosisdisp.) 033309
100 stk.
751,90
(B) tabletter 16+12,5 mg (kan dosisdisp.) 033331
100 stk.
966,90

Substitution

tabletter 16+12,5 mg
Candemox Comp Sandoz, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 16+12,5 mg
Candesartan/HClthiazid "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 16+12,5 mg
 
tabletter 8+12,5 mg
Candesartan/HClthiazid "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 8+12,5 mg
Candesartan/HClthiazid "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 8+12,5 mg
Candexil (Parallelimport), Candesartancilexetil, Hydrochlorthiazid, tabletter 8+12,5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  8+12,5 mg

Præg:
CK, A
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 9,5
tabletter 8+12,5 mg
 
 
 

Tabletter  16+12,5 mg

Præg:
CS, A
Kærv: Delekærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 4,5 x 9,5
tabletter 16+12,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. juni 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...