Micardis®

C09CA07
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Reduktion af kardiovaskulær morbiditet ved manifest aterotrombotisk kardiovaskulær sygdom eller type 2-diabetes med dokumenteret organpåvirkning.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 40 mg eller 80 mg telmisartan. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • 20-40 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 80 mg 1 gang dgl.


Reduktion af kardiovaskulær morbiditet 

 • 80 mg dgl.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Ved stærkt nedsat nyreinsufficiens (GFR < 30 ml/min.) eller dialyse anbefales en startdosis på 20 mg dgl.


Bemærk

 • Ved nedsat leverfunktion højst 40 mg dgl.
 • Der er ingen erfaring vedr. børn og unge < 18 år.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase. 
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Nyrearteriestenose
 • Aorta- eller mitralklapstenose
 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva  er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Bradykardi, Dyspnø, Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Anæmi.
Hyperkaliæmi.
Rygsmerter.
Depression, Svimmelhed, Synkope.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt, Urinvejsinfektion.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Trombocytopeni.
Forhøjet serum-urat, Hypoglykæmi  (diabetikere).
Artralgi, Smerter i ekstremiteter.
Angst.
Eksem.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Eosinofili.
Anafylaktisk reaktion, Sepsis.

Interaktioner

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • NSAID kan reducere den antihypertensive effekt af angiotensin II-antagonister og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse. Samtidig behandling skal ske med forsigtighed, især ved ældre.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithium anbefales. Det samme gælder digoxin.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere

Se endvidere Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Telmisartan blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.   

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-2 timer.
 • Metaboliseres ved glucuronidering i leveren.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal halveringstid på ca. 24 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden som uomdannet stof og glucuronider heraf. Mindre end 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Maksimal virkning indtræder i løbet af ca. 3 timer. 
 • Virkningsvarighed minimum 24 timer.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 40 mg 409763
98 stk. (blister)
595,90 6,08
(B) tabletter 80 mg 409474
98 stk. (blister)
731,10 3,73

Substitution

tabletter 40 mg
Telmisartan "Stada" STADA Nordic, Telmisartan, filmovertrukne tabletter 40 mg
Tolura KRKA, Telmisartan, tabletter 40 mg
Zanacodar Medical Valley, Telmisartan, tabletter 40 mg
 
tabletter 80 mg
Tolura KRKA, Telmisartan, tabletter 80 mg
Zanacodar Medical Valley, Telmisartan, tabletter 80 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  40 mg

Præg:
51H,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 12,1
tabletter 40 mg
 
 
 

Tabletter  80 mg

Præg:
52H,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 16,3
tabletter 80 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...