Dopmin

C01CA04
 
 

Sympatomimetikum. Katekolamin med direkte dopaminerg virkning, positiv inotrop effekt på hjertets β-adrenoceptorer og ved høj dosering en α-adrenoceptorstimulation. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 40 mg dopaminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Farmakologiske effekter af dopamin synes at være dosisafhængige. 

 

Ved en intermediær dosering (3,0-7,0 mikrogram/kg/min.) er der overvejende β1-adrenoceptorstimulation (positiv inotrop og kronotrop effekt), og ved højere dosering bliver den α-adrenoceptorstimulerende (karkontraherende) effekt dominerende. 

Der er betydelig interindividuel variation.  

 

Begyndelsesdosis 4,0 mikrogram/kg/min., som kan øges efter behov. Skal gives som i.v. infusion af fortyndet opløsning fra styrbar mekanisk pumpe til velfungerende centralt beliggende venekateter (CVK) under kontrol af ekg, blodtryk og diurese. Doser over 10 mikrogram/kg/min. kan give uhensigtsmæssig takykardi og arytmier. 

 

Bemærk: 

 • Patientens væske- og elektrolytstatus bør behandles så vidt muligt før - ellers under dopaminbehandling, da denne kan maskere en hypovolæmisk tilstand.
 • Ved seponering efter længere tids anvendelse bør doseringen aftrappes under nøje kontrol af blodtrykket.
 • Administreres, hvis muligt, via en stor vene (fossa cubitalis anbefales).

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Hypovolæmi.
 • Ubehandlede takyarytmier og ventrikelflimren.
 • Fæokromocytom.
 • Snævervinklet glaukom.
 • Prostataadenom med urinretention.
 • Tyrotoksikose på grund af den i forvejen øgede sympatiske tonus.
 • Kombination med halogenerede anæstetika.

Forsigtighedsregler

 • Kombination med tricykliske antidepressiva bør undgås.
 • Forsigtighed ved:
  • obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
  • hypokaliæmi
  • diabetes mellitus
  • kardiovaskulære lidelser
  • nedsat nyre- og leverfunktion pga. manglende erfaring.
 • Ved paravenøs injektion: Risiko for alvorlige vævsnekroser. Behandles omgående med phentolamin. Ca. 10 ml 0,05-0,1% opløsning i isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske infiltreres i det afficerede område.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Arytmier, Bradykardi, Dyspnø, Hypertension, Hypotension, Palpitationer, Takykardi, Vasokonstriktion.
Brystsmerter.
Hovedpine, Rastløshed, Øget håndtremor.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kardielle ledningsforstyrrelser.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Myokardieiskæmi.
Angst, Nervøsitet.
Da dopamins halveringstid kun er ca. 3 min., kan de fleste bivirkninger korrigeres med nedsættelse af infusionshastigheden.

Interaktioner

 • Nedsat startdosis (1/10) til patienter i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse potenserer virkningen og virkningsvarigheden af dopamin. Kombinationen bør så vidt muligt undgås.
 • Hypotension og bradykardi kan forekomme ved samtidig behandling med tricykliske antidepressiva og med phenytoin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3711

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af dopamin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Har direkte β- og indirekte α-adrenoceptorstimulerende virkning.
 • Øger hjertets minutvolumen primært betinget af en β1-adrenoceptorstimulation.
 • Øger renalt plasmaflow ved stimulation af specifikke dopaminerge receptorer.
 • Har natriuretisk og dermed diuretisk effekt.
 • Ved høj dosering opnås α-adrenoceptoreffekt med perifer vasokonstriktion.

Farmakokinetik

 • Efter intravenøs indgift indtræder virkningen øjeblikkeligt.
 • Dopamin passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Virkningsvarighed få minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 2,5-4,5 . 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Koncentrat til infusionsvæske 40 mg/ml fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske efter følgende skema:
 

Legemsvægt i kg  

ml koncentrat til infusionsvæske 40 mg/ml  

ml isotonisk NaCl-/glucose-infusionsvæske  

40 

94 

50 

7,5 

92,5 

60 

91 

70 

10,5 

89,5 

80 

12 

88 

90 

13,5 

86,5 

100 

15 

85 

1 ml/time af brugsfærdig infusionsvæske svarer til 1 mikrog/kg legemsvægt/min. 


Dosis: 2-10 ml blanding/time, svarende til 2-10 mikrogram/kg legemsvægt/min. 

 

Forligelighed 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.
 • Uforligeligt med natriumhydrogencarbonat og andre alkaliske opløsninger, oxiderende stoffer og jernsalte.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal anvendes straks.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Natriumpyrosulfit
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 40 mg/ml 545228
5 amp. a 5 ml
224,35 112,18

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se

 
 

Revisionsdato

2018-11-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...