Dolol®

Dolol Retard UNO
N02AX02
 
 

Dual action agonist. Syntetisk opioid med monoaminerge egenskaber. 

Anvendelsesområder

Moderate til stærke smerter

Depotkapsler kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg tramadolhydrochlorid. 

Dolol Retard UNO, depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadolhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Kapsler 

 • Voksne og børn >12 år. 50-100 mg 3-4 gange dgl.


Depotkapsler 

 • Voksne og børn > 12 år. 100-200 mg 1 gang dgl., stigende efter behov til 300-400 mg 1 gang dgl.
 • Bemærk:
  • Depotkapslerne skal synkes hele.
  • Depotkapslerneikke tygges.


Nedsat nyrefunktion 

GFR 10-30 ml/min.: Doseringsintervallet for kapsler bør forlænges til mindst 12 timer. Depotkapsler bør ikke anvendes.

Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Kontraindikationer

 • Svær lever- og nyreinsufficiens
 • Ubehandlet epilepsi
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed til ældre og til bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lever-, nyre- eller lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Tendens til krampeanfald eller epilepsi i anamnesen
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling. Tramadol er ikke-ækvipotent med morphin. Det blev ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tramadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og overflyttes til intensiv afdeling.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling. Tramadol er ikke-ækvipotent med morphin. Det blev ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tramadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og overflyttes til intensiv afdeling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Døsighed, Hovedpine.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Bronkospasme, Hypertension.
Angst, Hallucinationer, Konfusion, Koordinationsbesvær, Kramper, Paræstesier, Synkope, Tremor.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sløret syn.
Ikke kendt Hypoglykæmi.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere (fx isocarboxazid) kan medføre alvorlige bivirkninger, mindst 14 dages interval anbefales mellem dosering af disse farmaka.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Ved samtidig behandling med carbamazepin øges omsætningshastigheden af tramadol med ca. 50%.
 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika og psykofarmaka med sederende effekt.
 • Risiko for kramper øges ved samtidig behandling med lægemidler, der nedsætter krampetærsklen.
 • Kan forstærke virkningen af orale antikoagulantia.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.400 1. trimester-eksponerede med en misdannelsesrate på ca. 3% uden noget sikkert mønster - disse data er alene fra det svenske medicinske fødselsregister uden oplysning om doser og behandlingsvarighed. Respirationsdepression og abstinenssymptomer hos barnet har været meddelt ved eksponering sent i graviditeten. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger før forventet fødsel. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: I et studie af 75 mødre, som fik mindst 4 doser tramadol på 100 mg efter kejsersnit, beregnedes en relativ vægtjusteret dosis  på 2% for tramadol og 0,6% for den aktive metabolit. Der var ingen bivirkninger blandt de ammede børn. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling med ikke-depot præparater. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).
Ved indtag på grund af akutte smerter (fx lændehold) kan donor tappes efter karantæne på 2 døgn. Ved fast dagligt forbrug må donor ikke tappes.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med virkning på μ-,δ- og қ-opioidreceptorerne i CNS med en størst affinitet til μ-receptorerne. Hæmmer den neuronale genoptagelse af noradrenalin samt øger frigivelsen af serotonin. I analgetiske doser ses ingen respirationsdeprimerende virkning eller virkning på den gastro-intestinale mobilitet. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter hhv. 1-2 timer (kapsler) og 9-12 timer (depotkapsler).
 • Steady state efter 30-36 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til en aktiv og flere inaktive metabolitter.
 • 5-10% af befolkningen er langsomme omdannere af tramadol.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Plasmahalveringstid for tramadol er 5-6 timer, men stiger for depotkapsler til ca. 9 timer pga. den lange absorptionstid.
 • Analgetisk virkning indtræder efter ca. 1 time for kapsler.
 • Virkningsvarighed ca. 6 timer, dog ca. 24 timer for depotkapsler.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde depotkapsler 100 mg, hårde depotkapsler 150 mg, hårde depotkapsler 200 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 463440
20 stk. (blister)
26,90 8,07
(AP4) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 042347
50 stk. (blister)
30,70 3,68
(AP4) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 389901
100 stk. (blister)
52,50 3,15
(AP4) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 521361
5 x 50 stk. (blister)
143,80 3,45
(AP4) hårde depotkapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 420628
20 stk. (blister)
94,75 14,21
(AP4) hårde depotkapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 443722
100 stk. (blister)
159,45 4,78
(AP4) hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 468170
20 stk. (blister)
132,15 13,22
(AP4) hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 457139
100 stk. (blister)
230,60 4,61
(AP4) hårde depotkapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 192665
20 stk. (blister)
160,65 12,05
(AP4) hårde depotkapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 438902
100 stk. (blister)
299,05 4,49

Substitution

hårde kapsler 50 mg
Mandolgin Sandoz, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Nobligan Grünenthal, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Tadol STADA Nordic, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Tradolan Nordic Drugs, Tramadol, tabletter 50 mg
Tramadol "Actavis" Actavis, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Tramadol "Aurobindo" Orion Pharma, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,1 x 13,6
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Turkis
hårde depotkapsler 100 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Turkis, Hvid
hårde depotkapsler 150 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig, Turkis
hårde depotkapsler 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...