Marcoumar®

B01AA04
 
 

Coumarinderivat. Indirekte virkende antikoagulans. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebitis og tromboemboliske komplikationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 3 mg (krydskærv) phenprocoumon. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 14 år 

 • Individuelt, afhængig af den ønskede INR-værdi.
 • Initialt 4,5 - 9 mg på dag 1.
 • Herefter 6 mg på dag 2.
 • Vedligeholdelsesdosis 1,5 - 4,5 mg dgl.

  

Bemærk: 

 • Ældre > 75 år skal generelt have lavere dosis.
 • Der er utilstrækkelige data vedr. børn < 14 år.
 • Glemt dosis bør tages hurtigst muligt samme dag som skemalagt tid.

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk diatese
 • Ulcus ventriculi eller duodeni
 • Svær leverinsufficiens
 • Nyreinsufficiens
 • Svær eller ubehandlet hypertension
 • Cerebrovaskulær aneurisme
 • Aortadissektion
 • Pericarditis
 • Bakteriel endocarditis
 • Nylig eller planlagt kirurgi, traumekirurgi eller terapeutiske procedurer, som kan forårsage ukontrollerbar blødning
 • Complianceproblemer.

Forsigtighedsregler

 • Patienter skal monitoreres særlig omhyggeligt efter kirurgisk indgreb, der kan resultere i en øget risiko for postoperativ blødning.
 • Intramuskulær injektion bør så vidt muligt undgås under antikoagulationsbehandling.
 • Forsigtighed ved patienter med bestående koagulationsdefekt, nyresvigt, leversygdomme og større alkoholforbrug.
 • Leverfunktionen bør monitoreres omhyggeligt hos patienter i langvarig behandling.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Ordinationsfejl Manglende ordination af anden antitrombotisk behandling under pausering (bridging) af vanlig AK-behandling hos patienter i høj tromboserisiko. Lungeemboli. Forbigående neurologiske udfaldssymptomer (nedsat hørelse, apraksi m.m.). Hjertestop. Død.
Ordinationsfejl Patient i AK-behandling pauseres præoperativt. Opstartes igen i for høj dosis - beregnet ud fra Marevan og ikke Marcoumar. Forhøjet INR og blødning fra operationssted.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af kalcifylaksi - også hos patienter uden nyresygdom. Hvis der optræder hudnekroser (særligt hudinfarkter) i begyndelsen af behandlingen, skal behandlingen med phenprocoumon stoppes, og dets virkning skal modvirkes med vitamin K1. Patienten skal straks skifte over til heparinbehandling. I tillæg kan der gives prednison. 

Meget almindelige (> 10%) Gingival blødning.
Epistaxis.
Blødning, Hæmatom.
Hæmaturi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Blødningstendens.
Sjældne (0,01-0,1%) Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Leverinsufficiens, Leverpåvirkning.
Emboli.
Osteopeni.
Eksfoliativ dermatitis, Hudnekrose, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.
Ikke kendt Osteoporose.
Kalcifylaksi, Purpura.

Der er rapporteret tilfælde af smertefuld blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrome). 

Interaktioner

 • Phenprocoumon har et smalt terapeutisk indeks og en lang række lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud og vitaminer interagerer med phenprocoumon. 
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med trombocythæmmende midler pga. øget risiko for blødningskomplikationer.
 • Yderste forsigtighed ved samtidig behandling med dicloxacillin, rifampicin og svampemidler af typen azol-derivater.
 • Ved lokalbehandling med azoler bør INR ligeledes kontrolleres.
 • Ved samtidig behandling med lægemidler, hvor interaktionsforholdene ikke er kendte, bør INR kontrolleres hyppigt for at sikre, at patienten forbliver i terapeutisk niveau. 

  

Lægemidler, der nedsætter eller kan nedsætte effekten af phenprocoumon (nedsætter INR): 

Aprepitant, azathioprin, bosentan, carbamazepin, colestyramin, cyclophosphamid, diazepam, dicloxacillin, flucloxacillin, metformin, phenobarbital, primidon, ribavirin, rifampicin, ritonavir og muligvis andre proteasehæmmere, sulfasalazin, østrogen og vitamin C i store doser. Naturlægemidler med perikon er kontraindiceret.   

  

Lægemidler, der øger eller kan øge effekten af phenprocoumon (øger INR): 

Acetylsalicylsyre (højdosis), allopurinol, amiodaron, amoxicillin, argatroban, atovaquon, azithromycin, capecitabin, ceftriazon, ciprofloxacin, citalopram, clarithromycin, clavulansyre, disulfiram, duloxetin, dronedaron, entacapon, erlotinib, erythromycin, escitalopram, etoposid, fenylbutazon, fibrater, fluconazol, fluoruracil, fluoxetin, fluvoxamin, gemcitabin, gestagen (højdosis), glucosamin, glukokortikoider (højdosis), grapefrugt, ifosfamid, itraconazol, ketoconazol, leflunomid, levofloxacin, levothyroxin, metronidazol, miconazol, moxifloxacin, noskapin, NSAID, orlistat, paroxetin, phenytoin, proguanil, propafenon, propranolol, raloxifen, sertralin, statiner (langvarig behl.), sulfamethizol, sulfamethoxazol/trimethoprim, tamoxifen, tegafur, tibolol, tramadol, trastuzumab, valproat, vitamin E i store doser og voriconazol. 

  

Phenprocoumon kan forstærke virkningen af sulfonylurinstoffer og medføre øget risiko for hypoglykæmi. 

  

Induktorer af CYP2C9 eller CYP3A4 kan nedsætte den antikoagulerende virkning, mens hæmmere af CYP2C9 og CYP3A4 eller konkurrerende substrater for disse isoenzymer kan forstærke den antikoagulerende virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

  

Se endvidere interaktionsafsnittet i Vitamin K-antagonister

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. AK-behandling af gravide er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Vitamin K-antagonist. Hæmmer leverens syntese af biologisk aktive koagulationsfaktorer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt efter oral indgift.
 • Maksimal plasmakoncentration opnås efter ca. 6 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 6-8 dage.
 • Udskilles gennem nyrerne i form af glucuronider.
 • Maksimal virkning af en enkelt dosis nås efter ca. 3 døgn.
 • Ved ændring af vedligeholdelsesdosis kan den fulde effekt heraf først vurderes ca. 4 uger efter ændringen.
 • Virkningen ophører 7-14 døgn efter seponeringen.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 3 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 167999
25 stk.
99,40 3,98
(B) tabletter 3 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 425434
25 stk.
164,85 6,59
(B) tabletter 3 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 141017
25 stk.
127,00 5,08
(B) tabletter 3 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 506246
100 stk.
187,45 1,87
(B) tabletter 3 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 551873
100 stk.
189,95 1,90
(B) tabletter 3 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 539574
100 stk.
196,85 1,97

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  3 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 8,3
tabletter 3 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-01-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...