Baypress®

Udgået: 18.12.2017
C08CA08
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg (delekærv) nitrendipin. 

Doseringsforslag

Voksne. 10-20 mg 1 gang dgl. om morgenen. 

Ved nedsat leverfunktion 10 mg om morgenen. 

Kontraindikationer

 • Ukompenseret hjertesvigt
 • Akut myokardieinfarkt inden for 4 uger
 • Alvorlig aortastenose eller mitralstenose
 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
 • Kardiogent shock
 • Ustabil angina pectoris
 • Samtidig brug af rifampicin er kontraindiceret ved verapamil og nifedipin, og teoretisk set gælder det også nitrendipin.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Overledningsforstyrrelser
 • Kompenseret hjertesvigt
 • Aortastenose eller mitralstenose
 • Takykardi
 • Stærkt nedsat nyrefunktion
 • Nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Er oftest milde, forbigående og dosisafhængige.
Almindelige (1-10%) Utilpashed.
Flatulens.
Palpitationer, Vasodilatation, Ødemer.
Angst, Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Abdominalsmerter, Gingival hyperplasi.
Angina pectoris, Dyspnø, Hypotension.
Hypæstesi, Migræne, Somnolens, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.

Interaktioner

 • Kombinationen af nitrendipin og andre antihypertensiva virker synergistisk. Ved samtidig indgift bør doseringen af nitrendipin være forsigtig under kontrol af blodtryk og hjertefrekvens.
 • Nitrendipin kan øge plasmakoncentrationen af digoxin.
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice frarådes.
 • Nitrendipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer, og dosisjustering kan være nødvendigt:

  • Inhibitorer, fx erythromycin, HIV-proteasehæmmere og itraconazol kan øge nitrendipins plasmakoncentration.
  • Induktorer, fx carbamazepin, phenytoin, rifabutin og rifampicin kan nedsætte plasmakoncentrationen.
  • Se endvidere tabel 2 iElimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Nitrendipin hæmmer den myogene calciumafhængige muskelkontraktion i karvæggene. Som et resultat af den perifere vasodilatation nedsættes det arterielle blodtryk. Nitrendipin har let natriuretisk effekt, især i begyndelsen af behandlingen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • ca. 70% af det absorberede undergår førstepassage-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 5-9 l/kg
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 8-10 timer.
 • Mindre end 0,1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med dihydropyridin-calciumantagonister med generelt tilskud uden klausulering ikke tolereres, eller i helt særlige tilfælde - efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens tilstand - ikke er hensigtsmæssig. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 107705
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg

Præg:
H-H, Bayer
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...